Spätná väzba učiteľov a rodičov na dištančné vzdelávanie (prvé dva týždne)

Keďže sme boli nútení okamžite prejsť na dištančné vzdelávanie, požiadali sme našich učiteľov o zdieľanie ich skúseností počas prvých týždňov tohto „pedagogického experimentu“.

Uvedomujeme si, že sme na túto situáciu, nielen ako škola, ale ako celá naša spoločnosť, neboli dostatočne pripravení. Aj preto patrí naša prvoradá vďaka kolegom z IKT podpory za rýchle sprístupnenie dostupných spôsobov e-vzdelávania.

Spolu sa učíme nové metódy, testujeme, skúšame a veríme, že sa nám aj takto s obmedzením podarí pokračovať v čo najkvalitnejšom vzdelávaní našich študentov.

V dotazníku sme sa učiteľov pýtali na ich pozitívne aj negatívne skúsenosti, zo všetkých vyberáme tie najpodnetnejšie. Berte to tak, že mnohé z nedorozumení sa medzičasom vyriešili.

Vyjadrenia učiteľov 

Aké pozitíva vnímate pri používaní dištančného vzdelávania?

 • Hľadanie a nachádzanie nových a alternatívnych možností
 • Vedenie žiakov k samostatnosti
 • Vyššia zapojenosť študentov do domácej prípravy
 • Študenti sa naučia samostatnosti a nesú väčšiu mieru zodpovednosti za svoju prácu, okrem iného si začnú vážiť veci, ktoré berú ako samozrejmosť.
 • Častejšia komunikácia s rodičmi
 • Neriešim chýbajúce pomôcky
 • Žiaci (ale aj učitelia) sa učia novými formami – samoštúdium, organizácia času, Smartbooks, matika.in, gramar.in, využívanie edupage na zadávanie DÚ alebo testov
 • Individuálny prístup a spätná väzba, žiak má väčší priestor na sebarozvoj,  nie je v časovom strese, nebojí sa klásť otázky, nie je pod tlakom spolužiakov.
 • Vlastné tempo každého žiaka
 • Odpadá riešenie správania žiakov v triede
 • Žiak je nútený úlohu začať riešiť samostatne (nie je to o tom, povedať neviem a sedím, príp. odpíšem z tabule a ani neviem čo)
 • Človek si môže odskočiť na WC, kedy chce 

Aké negatíva vnímate pri používaní dištančného vzdelávania?

 • Prvý týždeň bol veľmi náročný pre všetkých – žiakov, rodičov aj učiteľov. Myslím, že už teraz sme si našli systém, ako pracovať efektívnejšie, rodičia aj deti už vedia, ako pracovať s konkrétnymi programami….
 • Máme problém čítať s porozumením a niekedy aj keď napíšem, čo máme robiť – jednoducho a jasne, veľakrát žiaci neporozumeli zadaniu, lebo si to dobre neprečítali. Niektoré deti úlohy a cvičenia nebrali vážne, boli nedokončené, po videohovoroch sa to zlepšilo. 
 • Nerešpektovanie online vyučovanie zo strany rodiča, vnímanie online vyučovania ako prázdniny
 • Nepochopenie komunikácie zo strany rodičov. Namiesto ocenenia záujmu o to, či komunikácia funguje a toho, že nám záleží na každom dieťati, obviňovanie zo stresovania a kontroly.
 • Nechodia mi práce od žiakov aj keď tvrdia, že posielajú. Zlyháva spojenie.
 • Veľká časová vyťaženosť – veľa práce, žiaci nečítajú s porozumením, nepracujú podľa pokynov, resp. nedodržiavajú časové lehoty, veľa správ, chaos v prácach od detí, lebo neposielajú to, čo majú poslať a posielajú to aj na mail, hodnotenie žiakov, časovo náročné hodnotenie niektorých úloh, to, že nevieme, či žiaci zámerne nepracujú a nekomunikujú s nami, alebo majú doma skutočne nejaký problém…
 • Nepochopenie žiakov ako pripájať materiál, neochota pozrieť si v úvode instruktáž, motivovať niektorých žiakov k motivácii a práci (väčšinou tých, čo aj v škole)
 • Množstvo mailov a fotiek – ustriehnuť, komu som už  odpovedala a komu ešte nie
 • Niektorí žiaci nepracujú, nepodarilo sa mi od nich ani od rodičov zistiť, prečo. Rada by som im pomohla, ale sa mi nedarí s nimi nadviazať komunikáciu.
 • Objektívne hodnotenie – či žiaci na úlohách alebo testoch pracujú naozaj sami, poprípade s materiálmi, ktoré dostávajú a bez internetu či inej pomoci (spolužiak, odpisovanie…).
 • Zdĺhavejšia komunikácia, nutnosť mojej písomnej reakcie na každú jednu študentskú prácu
 • Mne veľmi chýba ten kontakt so žiačikmi. Je to naprd. Nech už je to za nami.
 • Žiadne aj vďaka podpory IT chalanov

Najpozitívnejší komentár od žiakov, ktorý učitelia dostali

 • Chcel by som sa vrátiť do školy 🙂

Vyjadrenia rodičov

Vyhodnotili sme tiež dotazník, ktorý sme hneď na úvod dištančného vzdelávania posielali rodičom. Z 373 odpovedí, ktoré sme dostali, vychádza nasledovné:

 • takmer 99% rodín má možnosť pravidelného prístupu k internetu,
 • 7 žiakov má problém s prístupom k počítaču,  túto situáciu sme riešili možnosťou prísť si zapožičať počítač zo školy,
 • na otázku “Pomáhate svojmu dieťaťu so zadanými úlohami?” boli odpovede “každý deň” alebo “raz za dva dni” vo výške 95% rodičov z prvého stupňa, 65% rodičov z druhého stupňa a necelých 15% na gymnáziu,
 • takmer 80% rodín má možnosť tlačiť študijné materiály,  učitelia rešpektujú, že nie každý má prístup k domácej tlačiarni, a preto tlačenie materiálov nie je vyžadované,
 • obsah výučby externou formou je považovaný za primeraný v takmer 90% na ZŠ a takmer 80% na gymnáziu (na pedagogickej porade sme reflektovali hlasy o prílišnej náročnosti, následne sme skrátili vyučovací týždeň na 4 dni),
 • možnosť priamej konzultácie cez telefón alebo online využilo cca. 50% prvostupniarov a cca. 30 percent 2. stupňa a gymnázia,
 • rýchla odpoveď zo strany vyučujúcich bola v takmer 100% na prvom stupni, viac ako 90% na druhom stupni a 90% na gymnáziu, pridali sme odporúčanie, aby sa každý učiteľ spojil so svojou triedou aj formou on-line chatu aspoň raz týždenne.

Sumár:

Všetci spoločne veríme, že poctivým zapojením žiakov a rodičov sa nám podarí eliminovať „muchy“, ktoré vznikli pri zavádzaní dištančného vzdelávania. My ako učitelia robíme, čo je v našich silách a schopnostiach, a pribudlo nám množstvo výziev, s ktorými sa stretávame pri e-vzdelávaní. Neustále spolu ako učiteľský zbor komunikujeme a hľadáme spôsoby ako využiť vzniknutú situáciu na rozvoj samostatnosti pri domácom štúdiu a ako viesť žiakov k zodpovednosti za svoje vzdelávanie.

Prosíme vás preto všetkých o spätnú väzbu, aby sme vedeli zoptimalizovať formu aj rozsah vyučovania tak, aby bolo primerane náročné, čo najkvalitnejšie aj napriek všetkým aktuálnym komplikáciám. Uvedomujeme si aj zvýšené požiadavky na kontrolu a spoluprácu zo strany rodičov. Poctivo pracujme, držme si palce, ostaňme v zdraví.

 Váš učiteľský kolektív ESŠ