Ako rozhodujeme o rozmiestnení tried do jednotlivých budov?

Každoročne sa stretávame s otázkami aj kritikou rozmiestnenia tried. Dovoľte nám urobiť zdôvodnenie našich krokov.

Prv než dopodrobna zdôvodníme rozmiestnenie tried, skúsme porozmýšľať o škole v paralele s rodinou.

Keď sa do rodiny narodí prvé dieťa, nepotrebuje toho veľa, trochu vlastného životného priestoru, starostlivosť a pozornosť rodičov. Neskôr potrebuje vlastnú izbu a pracovný stôl. Keď sa narodí druhé, prípadne ďalšie dieťa, veci sa začnú viac komplikovať, ak sú deti rovnakého pohlavia a približne rovnakého veku, ich potreby sú približne rovnaké. S pubertou prichádzajú ďalšie nároky na súkromie. Toto všetko musí rodič nejakým spôsobom reflektovať a v čo najväčšej miere pristupovať ku všetkým deťom rovnako objektívne a spravodlivo, zohľadňujúc aj iné veci, napr. rozpočet rodiny.

Podobne sa snažíme fungovať aj v našej škole. V maximálnej miere pristupovať a zohľadňovať potreby všetkých detí a zároveň pracovať aj efektívne. Ak však v rodine chýba elementárna dôvera medzi rodičmi a deťmi, akékoľvek rozhodnutie rodičov je veľmi jednoducho spochybniteľné. Rovnako ako aj naše argumenty, ktoré uvádzame nižšie.

Každoročne sa prispôsobujeme aktuálnej situácii týkajúcej sa prijatých žiakov do prvého ročníka, počtu tried v jednotlivých ročníkoch, starostlivosti o žiakov so špeciálnymi potrebami a nutnosti asistentov v tých triedach, či počtu delených hodín, ktorých je neúrekom. Niekedy otvárame tri triedy v prvom ročníku základnej školy, inokedy len dve a to do značnej miery rovnako ovplyvňuje umiestnenie tried. Na konci každého školského roka zohľadňujeme aj podnety zo strany učiteľov, žiakov a tiež Vás – rodičov, tie vyhodnocujeme a robíme úpravy pre nasledujúci rok. Napríklad, ak sa ukáže, že umiestnenie maturantov do budovy Biblickej školy je výborné riešenie – zachováme ho, ak nie, urobíme zmenu.

V prvom rade neexistuje a zrejme ani nebude v budúcnosti existovať pravidlo, kde a v ktorej budove môžu byť jednotlivé triedy umiestnené. Rovnako ani neexistuje akási “nárokovateľnosť” na umiestnenie triedy v určitej budove. Pre ilustráciu uvádzame, ktoré triedy boli umiestnené v jednotlivých budovách v predchádzajúcich rokoch. V tabuľke vidno, ako škola rástla a pribúdali triedy a ročníky a ako sa tomu prispôsobovalo aj umiestnenie tried v jednotlivých budovách:

* Prvé číslo hovorí o počte kmeňových tried a druhé číslo hovorí o počte iných tried, napr. tried na delené hodiny ANJ, INF, učebne ŠKD alebo odborné učebne.

  • V roku 2015 sme spustili triedy v novej budove gymnázia.
  • Od októbra 2015 sme už neboli v základnej škole na ul. Východná.
  • Od roku 2016 slúži pavilón A iba materskej škole.

 

Budova Živeny

Tohtoročných tretiakov (2 triedy) sme umiestnili v pavilóne B preto, lebo sme chceli, aby triedy 3. ročníka mohli byť v jednej budove, keďže minulý rok bola jedna trieda v Živene a ďalšia v pavilóne B a chceme, aby všetky triedy mohli užšie spolupracovať, napríklad aj tým, že sme vytvorili jedno oddelenie ŠKD. Bolo potrebné, aby triedy boli pri sebe aj kvôli deleniu žiakov na skupiny (ANJ, INF). Zároveň je potrebné naďalej zabezpečiť individuálne podmienky pre žiakov so špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami (ŠVVP), o.i. napríklad extra miestnosť, ktorú máme práve v pavilóne B.

Brali sme do úvahy aj to, že je potrebné zabezpečiť triedu s kapacitou 23 žiakov v 3.A a takúto miestnosť máme práve v pavilóne B. Zatiaľ čo v Živene sú triedy s kapacitou do 20 miest a ako deti rastú, potrebujú viac životného priestoru, je zložitejšie pohybovať s lavicami a umiestňovať ich do rôznych formácií.

K tretiakom sme pridali 2 triedy žiakov 1. ročníka, a tým naplnili celú kapacitu budovy a pavilónu B. Prváci sú blízko jedálne, a preto presuny na obedy sú pre prváčikov jednoduchšie, rýchlejšie aj bezpečnejšie. Toto je dosť častá požiadavka rodičov, hoci naše dlhoročné skúsenosti hovoria, že prváčikovia dokážu výborne zvládnuť presuny aj zo Živeny a v budúcnosti nevylučujeme umiestnenie prvákov do Živeny.

Do historického gymnázia (HG) sme umiestnili 3 triedy (po 20 žiakov) štvrtého ročníka, lebo sú veľkosťou vhodnejšie a je tam väčší počet žiakov so ŠVVP, s čím súvisí aj zabezpečenie napr. asistentov, presunov asistentov medzi hodinami a najmä, v budove sídlia naše špeciálne pedagogičky, ktoré majú v tomto prípade aj lepšie podmienky (logistika, intenzita) na potrebnú intervenciu a zabezpečenie individuálnych potrieb pre týchto žiakov.

A nakoniec sme umiestnili 3 triedy druhákov do budovy Živeny preto, lebo sa lepšie zmestia práve do tried Živeny a zároveň sú ako ročník všetky triedy v jednej budove. Pre nízky počet žiakov sme mohli racionalizovať aj počet oddelení ŠKD – došlo k ich spojeniu. V tomto ročníku je aj nízky počet žiakov so ŠVVP. Rovnako nie je potrebné deliť žiakov na skupiny v prípade ANJ a informatiky.
Zo strany rodičov sa často ozývajú výhrady, prečo práve ich trieda je umiestnená v budove Živeny. Je treba povedať, že priestory v plnej miere spĺňajú všetky podmienky na to, aby sme tam mohli ako škola fungovať, vrátane toho, že žiaci majú možnosť využívať záhradu, ktoré je s budovou spojená.

Všetky presuny tried znamenajú aj presuny celých kabinetov, učiteľov s ich zázemím a pomôckami, nie je to jednoduché ani pre samotných učiteľov.

Alternatívne možnosti, ktoré sme zvažovali boli:

Mali sme aj iné možnosti ako umiestniť triedy. Uvažovali sme o týchto možnostiach: Prvá alternatíva spočívala v tom, že spojíme žiakov druhého ročníka do dvoch tried – čomu sa v budúcnosti nevyhneme a ostali by v pavilóne B aj s 1. ročníkom a zároveň by sme umiestnili celý 3. ročník do Živeny a 4. ročník do historického gymnázia (HG) rovnako ako dnes. Alebo druhá alternatíva by bola v tom, že 4. ročník by išiel do Živeny a 3. ročníky do HG. Všetko za predpokladu spojenia triedy v 2. ročníku. Ak by sme však pristúpili k týmto variantom, ostatné podmienky potrebné na zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu – organizácia, personálne – asistenti, presuny pedagógov, práca so ŠVVP žiakmi by boli oveľa náročnejšie.

 

Budova Zborového domu

6. ročník sme umiestnili do budovy Zborového domu preto, lebo na pedagogickej rade bol predložený návrh zo strany učiteľov 2.stupňa, že by bolo vhodnejšie, keby sa 5.ročník nachádzal v priestoroch, kde je jednoduchšie zabezpečiť dozor a teda aj bezpečnosť detí, ktoré musia zvládnuť prechod z 1.stupňa na 2. stupeň, s čím je spojených veľa nových vecí, situácií, ktoré sa musia naučiť zvládať. Triedny učiteľ už nie je s nimi v triede každú prestávku, ako je to na 1.stupni. V tejto súvislosti si je treba uvedomiť, že učitelia 2.stupňa, a teda aj triedni učitelia sa dosť intenzívne presúvajú počas prestávok medzi budovami. Ak tento variant nebude funkčný a neprinesie očakávané zlepšenie, budúci rok ho môžeme zmeniť. Ak sa osvedčí, ponecháme ho.

Alternatívne návrhy k umiestneniu 6. ročníka do Zborového domu boli nasledovné:

  1. Umiestniť 2 triedy 6. ročníka do Biblickej školy a 1 triedu v novej budove gymnázia alebo do HG, pričom alternatíva, že bude 7. ročník v Zborovom dome neprichádza do úvahy, lebo tam by sa siedmaci nezmestili. Podobne ako v prípade 1. stupňa, aj pri rozmiestňovaní na 2. stupni sme museli brať do úvahy potreby žiakov so ŠVVP (napr. presuny učiteľov a žiakov, rozvrhy a delenie tried na cudzie jazyky a výberové predmety, rozmery tried, vzrast žiakov a iné).
  2. Tiež sa zvažovali ďalšie alternatívy, napr. 9. a 8. ročník v Zborovom dome alebo spojenie 5. ročníka do 2 tried, k čomu dôjde budúci školský rok, alebo spojenie 6. ročníka do 2 tried.

 

Budova Biblickej školy

5. ročník gymnázia sme umiestnili do budovy Biblickej školy preto, lebo kvôli počtu tried sme nútení využívať aj tieto priestory. Navyše žiaci 5. ročníka gymnázia sú už dospelé osoby, presuny medzi budovami aj vzhľadom na ich rozvrh zvládajú samostatne a je jednoduchšie urobiť pri nich dozor. Ak sa tento variant osvedčí, zachováme ho, ak nie, urobíme zmenu.

d. Ako to bude nasledujúci rok?
Ak nepostavíme ďalšie triedy v novej budove, tak sa situácia výrazne nezmení. Budeme naďalej zvažovať rovnaké argumenty a potreby všetkých detí rovnako, ako uvádzame vyššie. Nie každému vyhovieme podľa jeho pôvodných predstáv, ale pracujeme iba s tými priestorovými možnosťami, ktoré máme k dispozícii. Dobudovanie a rekonštrukcia novej budovy gymnázia nám vyrieši čiastočne situáciu s telocvičňou a zároveň zvýši kapacitu tried tak, že budeme môcť presunúť ďalšie triedy do tejto budovy, napr. všetky triedy, ktoré by inak boli umiestnené v Živene. V novej budove je ešte potenciál minimálne na ďalších 8 tried. Na dobudovanie tejto kapacity sa zdá byť realistický horizont piatich rokov.