Preventívny program Druhý krok

V minulom školskom roku sme cez projekt INKLUZIONISTI (program „Kto chýba“) získali pre školu financie na nákup a odborný výcvik v celosvetovo akreditovanom preventívnom programe DRUHÝ KROK. Program je zacielený na prácu so žiakmi MŠ a prvého stupňa ZŠ. Komplexný preventívny program je zameraný na prevenciu násilia, agresivity a konfliktov u detí a koncipovaný je tak, aby podporoval rozvíjanie emocionálnych a sociálnych zručností. Deti si celoročne pod vedením psychológa budú rozvíjať prosociálne zručnosti, trénovať porozumenie vlastným aj cudzím emóciám. Hravou formou a spoločnými veku primeranými diskusiami postupne získajú zručnosti v troch oblastiach: empatia, regulácia emócií (zvládanie impulzívnosti, rôznych iných emócií a zvládanie hnevu), a riešenie problémov v medziľudských vzťahoch.

V tomto školskom roku sme program odštartovali v materskej škole v dvoch triedach: Sovičky a Žirafky a na základnej škole v 2. a 4. ročníku. Program trvá po dobu jedného školského roku a so žiakmi sa stretávame 2-4x za mesiac, pričom spolupracujeme aj s učiteľmi a rodičmi vo forme listov pre rodičov – kde môžu nájsť rôzne aktivity, ako s detičkami môžu rozvíjať tieto zručnosti aj doma.

Prečo je dôležité rozvíjať sociálne a emocionálne zručnosti?

Rozvoj týchto zručností podporuje zdravý vývin dieťaťa, pozitívny sebaobraz a sebadôveru, pozitívnu klímu v triede, ako aj školské výsledky. Neskôr tieto zručnosti majú pozitívny vplyv aj na pracovné úspechy a celkovú životnú spokojnosť človeka.

Čo už všetko vieme? Počas tohto mesiaca sme sa naučili základné emócie (smútok, hnev, strach, šťastie, prekvapenie a znechutenie), vieme ich vyjadriť a prečítať pomocou mimiky a taktiež ich dokážeme rozpoznať podľa určitých signálov v našom tele.

Mgr. Natália Vrždiaková
Mgr. Alexandra Auxtová
Školské psychologičky