Alenka Buľovská

Pani učiteľka Buľovská je jednou z mnohých výnimočných učiteľov, ktorých naša škola má. Pri príležitosti dňa učiteľov bola našim zriaďovateľom VD ECAV ocenená za:

  • dlhoročnú, iniciatívnu a zodpovednú prácu školského koordinátora v oblasti prevencie drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov,
  • iniciatívnu prácu v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti žiakov,
  • rozvoj školy,
  • včasné a dôsledné plnenie svojich pracovných povinností,
  • vytváranie, skrášľovanie a starostlivosť o príjemné a zelené prostredie školy,
  • vytváranie pozitívnej klímy v školskom spoločenstve, priateľský a kolegiálny prístup,
  • venovanie sa vzdelávaniu žiakov nad rámec svojich pracovných povinností.

Srdečne blahoželáme