Zamyslenie

Tento mesiac sa budeme zamýšľať v škole nad biblickými príbehmi prvých Vianoc.

Biblický text: 
Ale ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.
Zastane si a bude pásť mocou Hospodinovou a velebnosťou mena svojho Boha, Hospodina. I budú pokojne bývať, lebo On bude veľký až do končín zeme. On bude pokojom. Micheáš 5, 1 – 4
Zamyslenie: 
Prorok Micheáš prináša pre mnohých prekvapivé proroctvo – Mesiáš sa narodí v malom a v bezvýznamnom mestečku Betlehem. „Betlehem?! To bude zrejme nejaký vtip,“   zašomrali si zrejme viacerí, keď počuli prorocké slovo. Mnohí očakávali, že by to mal byť predsa slávny Jeruzalem.
Na mnohých miestach Biblie vidíme, ako si Pán Boh vyberá to, čo je pre ľudské oči príliš obyčajné, či dokonca bezvýznamné. Betlehem bol v očiach ľudí dobrý zapadákov.  Nebolo tam nič okrem jednej – dvoch pekární a zopár salašov. A predsa sa toto miesto stane rodiskom Božieho Syna. Tu to všetko začína.
Pán Boh koná aj medzi nami neraz prekvapujúco. Pôsobí tam, kde by sme to nečakali. Prichádza na miesta, ktoré nie sú ničím zvláštne ani zaujímavé.  Môžeme preto s nádejou veriť, že on počíta i s naším mestom i dedinami, v ktorých bývame. S nádejou ho môžeme vyzerať a očakávať všade tam, kde žijeme a vyrastáme.
Modlitba:
Milý Bože, ďakujeme Ti, že prichádzaš medzi nás. Neraz nečakane a prekvapujúco na miesta, kde ťa ľudia nečakajú. Prosíme, pomáhaj nám otvárať sa Tvojej moci a láske, ktorá si hľadá cestu do nášho srdca. Amen.