Informácie od rodičovského združenia

Vážení rodičia,

dovoľte, aby sme Vás v mene Rodičovského združenia Evanjelickej spojenej školy Martin (ZRPŠ) informovali o uskutočnených aktivitách v tomto školskom roku:

Hneď na začiatku po príchode do školy (3.9.2020) sa riešili sťažnosti a podnety rodičov – viac ste sa o tom mohli dočítať v septembrovom a októbrovom NEWS.

Zorganizovali sme prvýkrát online členskú schôdzu Rodičovského združenia, tzv. Plenárne zasadnutie, a to formou dotazníka, ktorý bol zaslaný všetkým rodičom mailom. Plenárne sa konalo od 21. do 27.9.2020, v prílohe zasielame zápisnicu.

Uznesenia:

Členská schôdza RZ (Plenárne) berie na vedomie informácie o RZ
Členská schôdza RZ (Plenárne) súhlasí s výškou príspevku podľa návrhu.
Členská schôdza RZ (Plenárne) súhlasí s rozdelením členského príspevku podľa návrhu.
Členská schôdza RZ (Plenárne) súhlasí s čerpaním rozpočtu v mimoriadnej situácii podľa návrhu.
Členská schôdza RZ (Plenárne) súhlasí s akciami podľa plánu.
Členská schôdza RZ (Plenárne) berie na vedomie informácie o uskutočnených akciách RZ.

Podľa týchto uznesení bol schválený príspevok pre Rodičovské združenie (do ZRPŠ):

10€ na školský rok za každé prvé dieťa v rodine
5€ na školský rok za každé ďalšie dieťa v rodine

Informácie, pokyny k platbe Vám prídu zo školy cez edupage. Termín splatnosti je do konca januára 2021.

K blížiacemu sa sviatku sv. Mikuláša sme ako rodičia v spolupráci so školou a škôlkou pripravili balíčky pre deti, ktoré chodia do školy, škôlky. Vrecúška a čokolády darovali manželia Rybanskí (3.A) a obsah vybrali pani učiteľky. Balíčky donesie deťom do tried osobne Mikuláš v pondelok 7.12. Pre deti, ktoré majú dištančné vzdelávanie doma (2. stupeň ZŠ a gymnazisti), rozhodli triedni dôverníci, že sa zakúpia darčekové poukážky na nákup v kníhkupectve Martinus. Tieto poukážky budú zaslané na školský mail každého žiaka, študenta a informácia pôjde mailom aj ich rodičom.

Hodnota balíčkov a poukážok je 3 eurá na jedno dieťa, tak ako bolo schválené Členskou schôdzou (Plenárne).

Rozdelenie členského príspevku (rozpočet Rodičovského združenia) nájdete v zápisnici.

K návrhom, ktoré predložili rodičia: spolupráca funguje, triedni dôverníci sú v kontakte aspoň elektronickou formou a telefonicky. Spolupracujeme a komunikujeme so školou, sme v úzkom kontakte a tok informácií je obojstranný. V prípade, že tie spomínané posledné návrhy (bod 6.4) budú žiadané zo školy, príp. z nadácie, budeme sa nimi zaoberať, momentálne sú mimo rozpočtu a nikto z oprávnených sa na nás, na rodičov s podobnou žiadosťou neobrátil.

Zároveň prikladáme bilanciu príjmov a výdavkov Rodičovského združenia ESŠ MT za minulý školský rok.

Želáme krásny, pokojný advent a veľa šťastia!

Výbor Rodičovského združenia
Evanjelickej spojenej školy Martin
rodicovskezdruzenie@essmt.sk
https://essmt.sk/rodicovske-zdruzenie/Bilancia príjmov a výdavkov
Rodičovského združenia ESŠ MT
za školský rok 2019/2020

Plenárne zasadnutie
Rodičovského združenia ESŠ MT