Koniec šk. roku – príhovor riaditeľa

Milí žiaci, milé kolegyne a kolegovia,

v mesiaci máj som mal možnosť absolvovať pohovory so žiakmi rôznych ročníkov. Rozprával som sa so žiakmi v 5., 8. a 9. ročníku základnej školy, so žiakmi 1. ročníka a 5. ročníka gymnázia, ale aj so zástupcami zo všetkých tried v rámci žiackych školských parlamentov. Všetkých som sa pýtal na spätnú väzbu: ako oni vnímajú školu, ako sa im tu žije, čo považujú za pozitívne veci a kde vidia priestor na zlepšenie. Všetky odpovede boli úprimné a priame, čo si veľmi vážim, niektoré boli dokonca aj vtipné. V čom je veľká zhoda je to, že máme veľmi dobré prostredie, vybavenie a hlavne skvelú stravu v našej školskej jedálni. Chcel som od žiakov, aby doplnili vetu: Táto škola je dobrá, lebo…

Dovoľte mi z tohto miesta povedať, v čom si myslím, že je táto škola dobrá a prečo mám túto školu rád.
Určite by sme mohli hovoriť o úspechoch v súťažiach, o dobrých vysvedčeniach, dobrých skutkoch a iných dobrých veciach. Skúsim predostrieť môj pohľad.

 1. Táto škola sa neustále reformuje. Reformovanie znamená znovu sa dostať do formy, obnoviť sa, vrátiť sa k pôvodného zmyslu školy: budovať charakter, poskytnúť dobré vzdelanie či vzťahy a poctivé, hodnotové životné ukotvenie.
  Takýmto spôsobom aj napĺňame poslanie školy, aby bola miestom, kde v pravde a láske môže každý rásť v Krista v každom smere.
  To obnovovanie vidím napríklad v tom, že sme sa tento rok vrátili k akciám, od ktorých sme mali chvíľu prestávku. Tento rok sme mali spoločnú brigádu. Vďaka vám, že ste prišli – kolegovia, kolegyne, rodičia, ale aj vy žiaci. Zároveň sme mali po dlhej dobe Deň rodiny, kde mohli prísť všetci spolu a kde sme mohli spolu stráviť čas. Ďalším prejavom je odvaha ísť do školskej reformy a pracovať na aktualizácii – obnovení školského vzdelávacie programu základnej školy. Za tým sú konkrétni ľudia s ich ochotou, s ich energiou, oddanosťou škole a odvahou prekonať obavy a strach.
 2. Táto škola neustále rastie. Nie nevyhnutne v počtoch žiakov, hoci aj tam máme nárast, ale v tom, že sa snažíme veci robiť lepšie, efektívnejšie, že dozrievame tak ako organizácia, ale aj ako jednotlivci. Prejavom tohto rastu sú nielen noví žiaci a učitelia, ktorí sú pre školu obohatením, ale aj napr. to, že tento rok sme mali v pozícii zástupcov 3 nových ľudí: Petra Petroviča, Paľa Bartoša a Zuzku Gombársku, ktorí sa zhostili svojich funkcií s obrovskou zanietenosťou a energiou a bolo pre mňa česť vidieť ich ako vo svojich funkciách rastú a ako prinášajú nové podnety pre rast a napredovanie školy, ale aj kolegov a kolegýň. Vďaka za to. Na tomto mieste by som chce zvlášť poďakovať aj kolegyniam zástupkyniam: A. Palkovej, Z. Račekovej, G. Dobrovolnej, J. Bosákovej či P. Piršelovej za hospodársky úsek.
  Prejavom rastu sú tiež nové programy školy: Buddy program, sociálno-komunikačný výcvik, nové zameranie triednických hodín, posilnenie postavenia vedúcich predmetových komisií, Erasmus program, ktorý nám umožňuje prepájať sa a komunikovať so zahraničím, či projekty na rekonštrukciu škôlky a iné.
 3. Sú to ľudia, ktorí tvoria školu. Pretože ste tu vy: kolegovia, kolegyne, rodičia, priatelia a predovšetkým žiaci. Táto škola sú predovšetkým ľudia. To, že táto škola rastie a my spolu v nej, za to môžu všetci učitelia, špec. pedagógovia, asistenti, psychologičky, administratívni pracovníci, školníci, upratovačky či kuchárky. Ale za to môžete aj vy žiaci. Táto škola je náš spoločný priestor, náš spoločný domov. Nesmierne si vážim všetky malé prejavy náklonnosti: váš úsmev, pozdrav, pristavenie sa, slová povzbudenia, humor, otázku ako sa máš alebo či mi vieš nejako pomôcť. Veľmi si vážim spoločnú diskusiu, kritiku, nápady, podnety, ale aj možnosť spolu korektne a rešpektujúco nesúhlasiť.
  V spomínanej diskusii so žiakmi o kvalitách školy sme sa mnohokrát dotkli témy vzťahov a ľudí. Po tej diskusii som si uvedomil, že vôbec nie je prekvapujúce, že ak je niečo skutočne super, tak sú to spolužiaci a učitelia. To je naozaj super a som rád, že to naši žiaci vedia pomenovať a uvedomiť si, čo je dôležité. Zároveň, čo mnohokrát nie je až tak super, sú učitelia a spolužiaci. Všeobecne: ľudia sú problém, ľudia sú zároveň aj riešenie. Ak je tu nejaký problém, možno my sme ten problém, ak je tu nejaké riešenie, možno práve my sme to riešenie.

Tri veci: schopnosť obnovovať sa, rásť a ľudia je pre mňa to, čo robí túto školu školou. Vďaka vám bol tento školský rok úspešný. Vďaka Bohu za dar tejto školy a za vás. Prajem príjemný oddych počas prázdnin.

Jozef Sopoliga, 28. 6. 2024, riaditeľ