Svetový deň pôdy

Svetový deň pôdy sa pripomína od roku 2014. Cieľom aktivít Svetového dňa pôdy v tomto roku je v prvom rade odovzdať informácie o dôležitosti kvality pôdy pre potravinovú bezpečnosť, pre zdravé ekosystémy a pre blaho ľudstva.

Svetový deň pôdy má upriamiť pozornosť ľudí na význam pôdy pre ľudský život a informovať o kľúčovej úlohe pôdy pri znižovaní následkov klimatických zmien, odstraňovaní chudoby a napomáhaní trvalo udržateľnému rozvoju.

Medzi špecifické ciele zaradila FAO napríklad:

  • podporu politikov a činnosti zamerané na rozvoj a trvalú ochranu pôdnych zdrojov
  • na podporu investícií do pôdnych zdrojov tak, aby užívatelia pôdy ňou mohli disponovať aj udržiavať v dobrom stave.

Timea Uhrinová, 7.B