Prevencia negatívnych javov v online priestore – informácie pre rodičov (ZRPŠ)

Vážení rodičia,

v poslednom roku trávime (my aj naše deti) svoj pracovný aj súkromný život v zvýšenej miere v online priestore, ktorý so sebou prináša isté špecifiká, riziká a negatívne javy.

Obraciame sa na vás s informáciami o našich aktivitách, postrehoch a s odporúčaniami pre vás ako rodičov.

Informácie o preventívno-screeningových aktivitách, ktoré sme realizovali:

 • v 5. a čiastočne 4. ročníku prebehli triednické hodiny zamerané na:
 • netiketu,
 • kyberšikanu,
 • negatívne javy v online priestore, s ktorými sa deti stretávajú,
 • stratégie riešenia a ochrany (seba, kamaráta).

Zároveň prebehol anonymný dotazník zameraný na zber dát:

 • počet hodín strávených v online priestore (PC, mobil) denne,
 • frekvenciu zážitkov šikany a negatívnych javov,
 • informovanosť o správnych riešeniach.

V 6. a 8. ročníku na hodinách informatiky sme si s deťmi spoločne pozreli film The Social Dilemma (Sociálna dilema) a následne sme o ňom diskutovali. Cieľom bolo, aby si žiaci uvedomili, že riziko sociálnych sietí nespočíva len v anonymnej komunikácii, ale že samotné sociálne siete s ich snahou čo najviac nás zaujať a manipulovať naším správaním sú potenciálne nebezpečné, niekedy s veľmi ťažko odhadnuteľnými následkami. Toto riziko naviac rastie úmerne s klesajúcim vekom užívateľov (ľahká ovplyvniteľnosť, neisté sebavedomia, preberanie správania od nevhodných „autorít“).

 

Výstupy a postrehy z aktivít:

 • priemerný čas, ktorý deti podľa vlastných slov trávia online (mobil, PC), sa spravidla pohybuje od 2 do 5 hodín. V extrémnych prípadoch (ktorých sa našlo niekoľko v každej triede) sú čísla aj 10 až 14 hodín (najmä víkend).
 • Cca 30 minút denne uvádzalo minimum detí, rovnako minimum detí uviedlo preferenciu trávenia času vonku pred časom online (cca 2 deti na kolektív 1 triedy).
 • Ak sa čas v online priestore v poslednom polroku sčítava s časom, ktorý musia stráviť za PC kvôli vyučovaniu, dostávame sa na priemerné čísla 8-12 hodín denne.
 • Väčšina detí uviedla, že rodičia udávajú pravidlá, koľko času môžu online stráviť, avšak viac než polovica zároveň uviedla, že toto nedodržiavajú.
 • Mnohé deti sú na sociálnych sieťach a četovacích platformách a ich rodičia o tom nevedia.
 • Väčšina detí má veľmi dobré teoretické vedomosti o rizikách striehnucich v online priestore a vedia ich vymenovať, avšak v ich ponímaní vnímajú skôr len extrémne, vypuklé formy šikany (napr. zosmiešňujúce fotky, videá, vydieranie cez žiadanie nahých fotografií…..príbehy s ktorými sa stretli v TV alebo v diskusiách). Drobné veci každodenného života, ktoré sa dejú im konkrétne (napr. v četovacích skupinách ohováranie, nadávky, hejtovanie, vylučovanie zo skupiny), väčšinou vnímajú ako niečo bežné, normálne. Ich citlivosť voči týmto negatívnym javom je spravidla znížená a nevedia následne správne zareagovať, keďže situáciu nevyhodnotia ako takú, že sa treba danej osoby zastať. T.j. teoretické vedomosti majú bohaté, avšak nepreklápajú to do ich vlastnej bežnej životnej reality.
 • Rovnako je to s vedomosťami o ochrane osobných údajov – vedia, že je to dôležité, avšak konkrétne formy a príklady dokážu len málokedy vymenovať.
 • Väčšina detí má skúsenosť s nejakou formou šikany, avšak nepriamu (videli, ako sa to niekomu deje)
 • Väčšina detí má dobré teoretické vedomosti o tom, čo by mali v prípade, že sa niečo zlé deje, urobiť, avšak v realite ich nepoužili (maximálne chlapci v hre nahlásia adminovi nevhodné správanie, aby daný človek dostal „ban“.)
 • Vysoká väčšina je presvedčená o škodlivosti kyberšikany; minimum detí ju bagatelizuje.
 • Mnohé deti aj po umožnení reálneho stretávania sa stále uprednostňujú na stretávanie online-priestor, kde je výrazne väčší priestor pre neúmyselné zranenia a nesprávne pochopenie druhého človeka, nakoľko výrazové prostriedky sú chudobné a chýba nám priama spätná väzba.
 • Mnohé deti (zväčša chlapci) žijú kompletne svetom hier.
 • Už v 6. ročníku sú na sociálnych sieťach zaregistrovaní takmer všetci žiaci, veľmi často na niekoľkých súčasne. Mnohé deti manipuláciám sociálnych sietí podliehajú, ale sú ešte natoľko nezrelé, že napriek tomu, že sme si pozreli spoločne film a bavili sa na túto tému, si túto manipuláciu stále neuvedomujú a nechápu ju.

 

Plánované aktivity:

 • Celoplošne 4. a 5. ročník: celodňový zážitkový program zameraný na :
  negatívne javy na internete, internetových predátorov, grooming, kyberšikanu, ochranu osobných údajov (film: v Sieti – primerane zostrihaný).Tvorba vlastných odporúčaní a pravidiel života v online priestore.
 • Celoplošne 6., 7., 8. ročník: séria zážitkových blokov (cca 2-hodinových), zameraných na:
  • o čo mi online priestor dáva, čo mi berie,
  • o ako ovplyvňujú sociálne siete moje názory, postoje, ako menia môj život (pozitíva, negatíva, nástrahy),
  • o online život vs. reálny život,
  • o kritické myslenie, manipulácia, hoaxy, echo-bubliny, závislosti od sociálnych sietí,
  • o iné, podľa potrieb detí.

(film: Sociálna dilema)


Odporúčania pre rodičov:

 • Počas 1. a 2. stupňa ZŠ neodporúčame deťom používať sociálne siete.
  Negatívne javy (potenciálna závislosť, ovplyvňovanie názorov, manipulácie) výrazne prevyšujú možné pozitíva. Zdravšie v tomto veku je pre deti podporovať a udržiavať reálne sociálne väzby a vzťahy založené na spoločných aktivitách.
 • Četovacie platformy – v súčasnej situácii sú pre deti často jediným spôsobom, ako udržať kontakt so svojimi spolužiakmi a kamarátmi. Aj keď sú osobné stretnutia jednoznačne vhodnejšie, v dnešnej dobe nie sú vždy možné. Z toho dôvodu neodporúčame deťom tieto platformy všeobecne zakazovať, naopak, môžu deťom pomôcť udržiavať svoje sociálne kontakty. Je ale potrebné byť pri ich výbere opatrný a mať na pamäti niektoré riziká. Medzi viac-menej prípustné platformy patria napr. Hangouts (žiaci ho majú prístupný cez svoj školský email), Viber, WhatsApp, Messenger. Najbezpečnejší z nich je podľa odborníkov Viber.
 • Určite neodporúčame Snapchat a za extrémne rizikové považujeme otvorené chatovacie priestory ako Omegle, Chatroulette.
 • Pozor! Četovacie skupiny podľa našej skúsenosti znižujú citlivosť a vnímavosť k osobe na druhom konci, oveľa častejšie sa objavujú necitlivé, hrubé komentáre, hodnotenia, kritika, ktorú by v reálnom živote dieťa nespravilo. Dochádza tak k zraneniam, ktoré sa ťažko spätne ošetrujú.
 • Odporúčame s deťmi debatu na tému, koľko času a ako trávia v online priestore, dohodnúť si s nimi jasné pravidlá (s vysvetlením, že je to pre ich bezpečnosť) a na dodržiavaní týchto pravidiel aj trvať.
 • Vhodné je jasne obmedziť čas denne strávený v online priestore (hrami, četmi, soc. sieťami).
 • U menších detí zabudovaním bezpečnostných poistiek, napr. Google Family Link, Microsoft Family alebo napr. prepnutím Google či Youtube do režimu bezpečného vyhľadávania. U starších už pravdepodobne len obmedzením dát, kontrolou režimu dieťaťa, ponukou zmysluplnejších aktivít a pod.
 • Nie je nutné úplne zakazovať hry (ani bojové), môžu slúžiť ako užitočný, neškodný ventil vnútorného napätia, ktoré dieťa inak nevie ventilovať. Hry sú škodlivé v momente, kedy sa stávajú hlavným spôsobom trávenia času, príp. únikom z reality, a konzumujú veľa času.
 • Odporučený čas strávený hrami a v online priestore sa líši podľa veku, je na zvážení každého z vás, spravidla by však nemal presiahnuť 30-60 minút denne (MAXIMUM)
 • Namiesto zákazov, príkazov, strašenia, skúste voliť otvorené diskusie s deťmi na tieto témy. S čím sa stretávajú, ako to vnímajú, čo im to dáva, čo im to berie…a snažte s spolu s nimi dôjsť k zmysluplnej dohode na pravidlách, ktoré budú obe strany dôsledne dodržiavať.

Prajeme veľa síl, v prípade ťažkostí sa na nás kedykoľvek obráťte.

Školský psychológ Alexandra Auxtová
Vyučujúca informatiky Eva Uličná