Rada školy

Dňa 24.5.2021 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie novozvolenej Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole v Martine. V úvode riaditeľ školy oboznámil členov s funkciou a štatútom rady školy. Následne prebehla voľba predsedu a podpredsedu. Za predsedu bol jednohlasne zvolený Mgr. Milan Kubík a za podpredsedu bola tiež jednohlasne zvolená MUDr. Janka Hošalová Matisová.

Ďalej riaditeľ školy požiadal členov Rady školy pri Evanjelickej spojenej škole o vyjadrenie sa k návrhu na počty prijímaných žiakov pre budúci školský rok 2021/2022, konkrétne Evanjelická základná škola – 2 triedy (44 žiakov), Evanjelické gymnázium – 2 triedy (60 žiakov) a Evanjelická materská škola – navýšenie kapacity EMŠ o 4 žiakov z dôvodu vysokého záujmu o navštevovanie materskej školy zo strany rodičov a zákonných zástupcov. Rada školy pri Evanjelickej spojenej škole v Martine súhlasila s návrhom a zároveň schválila zvýšenie počtu miest detí v Evanjelickej materskej škole o 4 miesta.

V závere stretnutia riaditeľ školy informoval všetkých členov o plánovanom vytvorení regionálneho centra pre učiteľov v Evanjelickej spojenej škole v budúcom školskom roku. Ide o pilotný projekt v rámci plánu obnovy s názvom „Učitelia pre 21. storočie“, ktorý bude združovať zatiaľ učiteľov z dvoch regiónov (Martin a Rožňava). V projekte budú vystupovať mentori, ktorí budú podporovať učiteľov v oblasti metodiky vzdelávania, štýlov vyučovania, hodnotenia žiakov a iné. Zazneli aj informácie o výške školného pre budúci školský rok, ktoré sa nebude meniť, informácie o uskutočnených projektoch v školskom roku 2020/2021 a plány na výstavbu telocvične. Okrem už zrealizovaných projektov sa škola naďalej uchádza o nové zdroje, hlavne v oblasti informatizácie školy a aktuálne aj o zdroje z projektu MŠVVaŠ pod názvom „Modernejšia škola“.

Aktuálne Rada školy pôsobí v nasledovnom zložení:
Za pedagogických zamestnancov:

 • Mgr. Pavol Bartoš
 • PhDr. Janka Šuchová, PhD.

Za zriaďovateľa:

 • Mgr. Milan Kubík
 • RNDr., Mgr., M.A., Adrián Kacian, PhD.
 • Mgr. Marián Kaňuch, PhD.
 • Mgr. Slávka Danielová

Za nepedagogických zamestnancov:

 • Ing. Simona Ujčeková

Za rodičov:

 • Bc. Lucia Benčaťová Richterová
 • MUDr. Janka Hošalová Matisová
 • MUDr. Michaela Janovská

Za študentov:

 • Viktória Vandlíková