Modlitba pri príležitosti Bohoslužieb Veni Sancte na začiatku školského roka 2021/22

Pomodlime sa spolu s učiteľom národov – Jánom Amosom Komenským.
Pane Bože, ďakujeme Ti za dar škôl, že sa na nich môžeme učiť múdrosti t.j. novému poznaniu a porozumeniu, cnosti a mravnosti a tiež pobožnosti. Daj nech sa v školách hľadá a nachádza spôsob, podľa ktorého by učitelia menej učili, ale žiaci sa viac naučili, aby bolo v školách menej zhonu, nechutí a márnej práce, no viac voľného času, potešenia a zaručeného úspechu.

Prosíme Ťa za učiteľov a žiakov,

 • aby učitelia boli ako usilovní sochári ľudskosti a žiaci túžili – ako dobrá látka, aby boli pretvorení v najlepší obraz a stali sa čo najpodobnejšími Tebe samotnému.
 • aby učitelia boli sluhami večného svetla, ktorí osvetľujú myseľ a rozptyľujú temnoty nevedomosti a hriechu a žiaci, aby túžili prijímať toto svetlo ako čistý vzduch.
 • aby učitelia boli ako horliví stavitelia, ktorí všade zháňajú stavivo vzdelania, prinášajú ho, vymeriavajú, zrovnávajú a spájajú v celok a aby žiaci si priali byť naplnení najkrajšími stavbami celej múdrosti ako krásne urovnané stavenisko.
 • aby učitelia boli dobrými pastiermi, ktorí bránia žiakov pred zúrivými šelmami, nenechajú ich zablúdiť na rázcestiach, dbajú, aby sa pásli na zdravých pastvinách života a napájali nápojmi živých vôd, aby slabých posilňovali, chorých liečili a obväzovali, stratených vyhľadávali. A žiaci ako dobré ovečky a baránkovia usilovne túžili po dobrej pastve.
 • aby učitelia boli ako usilovní záhradníci a žiaci ako ušľachtilá rastlinka, ktorá sa namáha, aby vyrástla v košatý strom božieho raja a vydávala veľa krásnych a voňavých plodov.
 • aby učitelia boli ako verní pomocníci rodiaceho sa nadania, aby sa rodilo čo najšťastnejšie a najjednoduchšie prinášalo plody. A žiaci, aby sa snažili vydať živý plod múdrosti a cnosti.
 • aby učitelia boli ako horliví vodcovia tých, ktorí majú bojovať proti nepriateľom ľudskej prirodzenosti, totiž proti nevedomostiam, bludom a chybám. A žiaci, aby boli ako dobrí vojaci, ktorí dbajú na pokyny svojich vodcov a ktorí čo najviac dychtia po víťazstve.

Prosíme ťa aj za

 • rodičov, aby prispeli k tomu, aby žiaci neboli leniví a to tým, že im nedovolia zaháľať, budú sa za deti modliť, posielať do školy a informovať sa o tom, čo sa deje v škole.
 • predstaviteľov cirkvi, aby sa modlili za školy a aby mali starosť o mládež, ale hlavne, aby boli povzbudením pre tých, ktorí sa o mládež starajú.
 • podobne Ťa prosíme za tých, ktorí majú moc v spoločnosti, aby sa starali o školy, aby boli vzorom – v múdrom riadení a v úprimnom záujme o školy.
 • rovnako Ťa prosíme o ustanovenie dobrých správcov nad školami, aby neustávali a nenechávali veci bežať tak, ako bežia, len aby sa nikoho nedotkli.

Prosíme Ťa za všetkých, aby sa navzájom povzbudzovali k činorodosti nielen slovom, ale i príkladom.
Nech je Tvoje meno oslávené aj v školách.
Amen.