Sociálno-komunikačný tréning v našej škole

Sme veľmi radi, že konečne sme v tomto školskom roku mohli realizovať blokové vyučovanie zamerané na aktuálne problémy triednych kolektívov, poradenstvo a diskusiu s odborníkmi, triednymi učiteľmi a tiež prehĺbenie a upevnenie vzťahov v triedach, či ročníkoch. Jediným mínusom, ktorý vnímame my, učitelia, ale aj naši milí žiaci, je, že kvôli pandemickým opatreniam sme sociálno-komunikačný tréning nerealizovali mimo školského prostredia. Blokové vyučovanie sme rozdelili do dvoch termínov, jeden pre 6. – 7. ročník a druhý osobitne pre 8. – 9. ročník.

Veľmi chceme poďakovať za spoluprácu, flexibilitu a trpezlivosť pri organizovaní všetkým učiteľom, asistentom, ktorí sa na realizácii podieľali akýmkoľvek spôsobom. Triednym učiteľom ďakujeme za dôslednú prípravu a realizáciu aktivít vo svojich triedach a za vytvorenie partnerskej atmosféry medzi učiteľom a žiakmi, pani psychologičkám Mgr. A. Auxtovej a Mgr. N. Vrždiakovej za zvládnutie aj väčších skupín v triedach a za intervenciu v sociálnej oblasti, ktorá bola za posledné obdobie veľmi zanedbávaná hlavne počas dištančného vzdelávania.

Pán učiteľ Mgr. Ľ. Froľo sa výborne zhostil novej úlohy a riešil s chlapcami ich malé – veľké problémy. Pani učiteľka Mgr. A. Buľovská a pán učiteľ Mgr. D. Haško sa zaslúžili o osvetu vo finančnej gramotnosti a pani učiteľka Mgr. M. Konečná v environmentálnej oblasti, ktoré sú tiež v tomto období dôležitými témami, ktoré môžu ďalšiu generáciu posúvať správnym smerom.

Pánovi farárovi doc. RNDr. A. Kacianovi, PhD. a Mgr. M. Kubíkovi veľmi pekne ďakujeme, že sa zhostili témy o priateľstve „Miluj blížneho svojho“ z kresťanského hľadiska a objasnili aj tému partnerstva vo vyšších ročníkoch.

Našim výborným technikom Mgr. J. Borcovanovi a Mgr. M. Borcovanovi ďakujeme za technickú podporu a pomoc.
V neposlednom rade si vážime účasť ľudí z vonku, z rôznych inštitúcií, ktorí sa podelili nielen o získané odborné vedomosti, ale hlavne o svoje skúsenosti zo života.
MUDr. Lenke Šofrankovej a MUDr. Jánovi Michnovi, ktorí ochotne aj počas pracovného času si urobili voľno, alebo zobrali dovolenku a prišli našim žiakom porozprávať o dospievaní z lekárskeho hľadiska.

Ďakujeme pani PhDr. V. Michalkovej, Mgr. L. Ďanovskej a PhDr. A. Miklušovej z CPPPaP v Martine za ich vysoko profesionálnu prácu v oblasti kariérneho poradenstva v 8. a 9. ročníku, ktoré sa teraz boria s otázkou ďalšieho vzdelávania a uplatnenia sa v živote. Tiež objasnenie témy „práca v zahraničí, obchod s ľuďmi“, keďže dvere do zahraničia sú otvorené a žiaci môžu študovať aj pracovať nielen na území SR.

Ďakujeme pani policajtke kpt. Ľ. Húskovej, ktorá urobila protidrogovú prevenciu s názornými ukážkami a obohatila besedu prípadmi z praxe. Mladších žiakov poučila o nástrahách a následkoch pri šikane a kyberšikane v priestore, v ktorom sa mladá generácia pohybuje najčastejšie.

Veríme, že týchto pár dní nám pomohlo naštartovať to, o čo sa snažíme každý deň vo vyučovacom procese, a to duchovné formovanie osobnosti žiakov, sebapoznávanie, rozvoj komunikačných zručností, podporu a upevňovanie triednych kolektívov, naučiť sa žiť v spoločenstve a predchádzať situáciám, ktoré môžu zle nasmerovať život našich detí.

A nakoniec ďakujeme Pánu Bohu, ktorý nám dáva silu a nápady, ako tieto veci s deťmi robiť lepšie, aby sa z nich stali plnohodnotní mladí ľudia prospešní pre seba, svoje okolie a celú spoločnosť.

Zuzana Ruttkayová