Ocenená kolegyňa – Zuzana Staňová

Pri príležitosti Dňa učiteľov si 20 pedagógov materských, základných škôl a základnej umeleckej školy pôsobiacich na území mesta slávnostne prevzalo ocenenia z rúk primátora mesta Martin Jána Danka, viceprimátorov Tatiany Červeňovej a Rudolfa Kollára, ako aj predsedu komisie školstva, vzdelávania a mládeže Bruna Horeckého.

„Vychovávať a vzdelávať mladé generácie je nielen náročná práca, ale najmä zodpovednosť. Chcem vyjadriť obdiv a vďaku všetkým, ktorí sa rozhodli ísť touto cestou a každý deň v našich školách odovzdávajú svoje vedomosti ďalej,“ povedal primátor Ján Danko.

Ocenení pedagógovia boli navrhnutí vedením jednotlivých škôl a Komisiou školstva, vzdelávania a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve.

Medzi ocenenými bola aj naša milá kolegyňa Zuzana Staňová ktorej k tomuto oceneniu blahoiželáme. Bola ocenená za vysoko profesionálny a zodpovedný prístup k práci, iniciatívny a tvorivý prístup vo výchovno-vzdelávacom procese so žiakmi so ŠVVP, inovácie, šírenie a budovanie dobrého mena školy.