Ako sa žiaci budú môcť zapojiť do programu Erasmus+ 2022-2027

Vážení rodičia a žiaci,

ako sme Vás informovali minulý mesiac, naša škola získala akreditáciu v rámci programu Erasmus+ na roky 2022 – 2027.

Tento projekt dáva našim žiakom príležitosť vycestovať do inej – partnerskej krajiny, resp. školy, bližšie spoznať inú kultúru a rovesníkov, pričom náklady sú hradené z projektu. Tento projekt dáva aj príležitosť rozvíjať sa v používaní cudzieho jazyka, dáva gymnazistom možnosť študovať na zahraničnej škole, pričom môžu ísť na krátkodobý výmenný pobyt, alebo môžu v zahraničí stráviť aj dlhšie obdobie. Môžu si nájsť kamarátov v zahraničí a spolupracovať na spoločnej (nimi vymyslenej a v súlade s cieľmi projektu či celého Erasmu) téme.

Samozrejme, ako každý projekt, podobne aj tento má nejaké svoje priority. Erasmus+ 2022-2027 je vo všeobecnosti zameraný na 4 oblasti: 1. inklúzia a rozmanitosť, 2. digitálna transformácia, 3. životné prostredie a boj proti zmene klímy, 4. účasť na demokratickom živote.

My sme pre nasledujúcich 15 mesiacov (od 1. 6. 2022) zatiaľ naplánovali nasledovné aktivity: skupinovú mobilitu pre 1 skupinu 25 žiakov v trvaní 14 dní, prípravné návštevy pre pedagógov, na ktorých by sme chceli pripraviť detaily projektu s partnerskými školami. Ďalej by sme radi umožnili našim pedagógom absolvovať kurzy a tréningy v zahraničí, zamerané tak na jazykové vzdelávanie, ako aj na vzdelávanie v oblasti pedagogických inovácií a metodík.

Aj počas realizácie však je a bude možné zmeniť detaily, ako je dĺžka aktivít, alebo zameniť jednu aktivitu za inú. V tomto je projekt veľmi flexibilný a iniciatíve aj zo strany žiakov sa medze nekladú. Každá aktivita by mala byť v súlade s hlavnými cieľmi Erasmus+ (ako je uvedené vyššie). V našej škole sme si dali tieto ciele:

  1. Vytvorenie trvalého prostredia podporujúceho používanie anglického jazyka za účelom diskusie na rôzne témy.
  2. Vytvorenie série aktivít, ktoré by viedli žiakov k hlbokému porozumenie základných preberaných tém a problémov.
  3. Vytvorenie metodologických aktivít zameraných na rozvoj učiteľov.
  4. Spolupráca so školami za účelom výmeny skúseností dobrej praxe.

Viac informácií.

V prípade záujmu kontaktujte kolegyňu Z. Gombársku:
zuzana.gombarska@essmt.sk

Jozef Sopoliga
riaditeľ