Kariérne poradenstvo

V spolupráci s CPPPaP Martin (Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) sa v 3. ročníku gymnázia uskutočnila komplexná skupinová diagnostika zacielená na kariérne poradenstvo. Diagnostika študijno-profesijných predpokladov bola zameraná na správnu voľbu budúceho profesijného smerovania študentov.

Žiaci mali možnosť v rámci skupinovej diagnostiky a následného individuálneho poradenstva získať reálny obraz o sebe, požiadavkách jednotlivých povolaní a možnostiach uplatnenia sa na trhu práce.

Cieľom diagnostiky v 3. ročníku bolo umožniť žiakom zmysluplnejšiu voľbu seminárov do ďalšieho školského roku.

Alexandra Auxtová
školský psychológ