Navštívili sme priateľov v Hales Corner

Cieľom nášho týždenného pobytu v USA bolo prehĺbenie našej spolupráce s partnerskou školou a cirkevným zborom Hales Corner v meste Milwaukee v štáte Wisconsin. S touto školou a cirkevným zborom spolupracujeme od roku 2014, kedy sa po prvýkrát realizoval na našej škole tzv. J-camp pod vedením Paula Wickerta.

Partnerská škola si pre nás pripravila rozmanitý a intenzívny program. Navštívili sme vyučovacie hodiny na prvom a druhom stupni, sú to prevažne hodiny náboženstva a hudobnej výchovy. Zúčastnili sme sa aj školských služieb Božích, v rámci ktorých sme porozprávali o našej škole a deti spolu s ich školským farárom sa za nás modlili. Navštívili sme aj evanjelické gymnázium s názvom Martin Luther highschool, zúčastnili sa chapel a hodín teológie. V rámci tejto školy sme sa zoznámili aj s jej riaditeľom, ktorý má na starosti zahraničných študentov. Rozprávali sme sa o výmenných pobytoch, o možnostiach štúdia pre našich študentov gymnázia na konkrétnych evanjelických stredných školách v okolí mesta Milwaukee.

Počas víkendu sme absolvovali Mission festival, kde každý misijný partner Hales Corner Lutheran church predstavil svoju krajinu a misijnú činnosť, ktorú v nej realizuje. My sme v rámci nášho stánku prezentovali aktivity nášho Centra kresťanského vzdelávania a možnosti pôsobenia amerických učiteľov na našej Evanjelickej spojenej škole. Vyvrcholením našej cesty bola naša účasť na štyroch nedeľných službách Božích, na ktorých sme prítomným tlmočili pozdrav a poďakovanie sa za ich partnerstvo, ktoré s nami z milosti Božej už dlhoročne budujú.

Natália Kacianová, Jana Bosáková