Študijná návšteva v holandských školách

Koncom septembra 2022 som mal možnosť navštíviť niekoľko cirkevných škôl v holandskom Alphene, ktoré sú združené v spoločnej organizácii Scope. Túto študijnú návštevu som mohol absolvovať na pozvanie organizácie International Association for Christian Education, ktorej súčasťou sú aj našej evanjelické školy na Slovensku. Som vďačný zriaďovateľovi VD ECAV v Prešove, ktorý danú cestu finančne podporil. Okrem mňa a kolegu Mariána Damankoša – riaditeľa Evanjelickej školy v Prešove, sa tejto návštevy zúčastnili aj učitelia z Nemecka, riaditeľky zo škôl z Litvy a Lotyšska.

Prvú vec, ktorú sme prediskutovali pri spoločnej večeri bol komplikovaný holandský školský systém. Deti nastupujú do školy, keď majú 4 roky. Ich základná škola trvá do veku 12 rokov (naši šiestaci). Potom sa musia rodičia spolu so svojimi deťmi, na základe testovania a po konzultáciách so školou rozhodnúť, aké bude ich ďalšie smerovanie. Pre zjednodušenie: môžu sa profilovať voľbou predunivarzitného vzdelávania, resp. všeobecného vzdelávania (obdoba našich gymnázií), ďalšou možnosťou je stredné predodborné vzdelávanie a poslednou možnosťou je stredné predučňovské vzdelávanie, po ktorom nasleduje učňovské vzdelávanie ukončené výučným listom. Samostatnú vetvu tvoria špeciálne školy, ktoré majú na rozdiel od našich škôl aj trochu iné zloženia žiakov.

V holandskom školskom systéme je od roku 1917 garantovaná sloboda vo vzdelávaní, čo okrem iného znamená, že štát platí školy bez ohľadu na ich zriaďovateľa, rovnako financuje aj napr. stavbu nových škôl. Samozrejme pod podmienkou splnenia štátom daných štandardov a za asistencie silného postavenia školskej inšpekcie. V Holandsku je cca 70 % škôl cirkevných. Jednotlivé školy sa spájajú do združení, ktoré riadia a podporujú školy. Strešnou organizáciou takýchto škôl je napríklad organizácia Verus, ktorá zastrešuje viac ako 4000 škôl a takmer 1,3 mil. žiakov. Jej úlohou je budovanie verejnej mienky a podpora slobody vo vzdelávaní ako ústavného princípu, profesionálny servis pre školy a podpora kvality v školách. Verus je partnerom pri jednaní so štátom, robí podporu škôl prostredníctvom vzdelávania a zároveň je jej úlohou vytváranie funkčnej siete a komunity škôl. Pri návšteve tejto organizácie sme si mohli uvedomiť, akú silnú podporu dostávajú školy a aký silný ľudský potenciál majú v týchto podporných a riadiacich organizáciách. Je treba však podotknúť, že tento systém budovali nepretržite viac ako 100 rokov. Zároveň im môžeme závidieť dlhoročnú a neprerušenú tradíciu slobodného školstva.

Základná škola “de Windroos”
Prvý deň sme navštívili základnú školu “de Windroos”, čo v preklade znamená „ružicu kompasu“. Riaditeľka nám predstavila víziu svoje školy, ktorá na plagáte vyzerala takto:

Riaditeľka Baldini nám predstavila ich program “pokojnej školy”, ktorej hlavnými atribútmi sú bezpečnosť, rešpekt, spolupráca, udržateľnosť, zodpovednosť a vlastníctvo. Tento program sociálnej kompetencie a demokratického občianstva na ich škole znamená napr. investíciu do príjemného a bezpečného prostredia pre všetkých. Snažia sa o to, aby triedy a škola boli komunitou, kde sa deti cítia vypočuté a neprehliadané, učia sa spoločne rozhodovať a spoločne riešiť konflikty. Sú zodpovední jeden za druhého, za komunitu a sú otvorení rozdielom. Škola sa snaží pripraviť deti na život v spoločnosti so všetkými jej výzvami. My sme napr. mali možnosť vidieť škôlkarov, ako sa učili o tom, ako by mali riešiť medzi sebou konflikty, ako vedieť niečo povedať. Keď sme odchádzali z triedy, pani učiteľka nechala deti samé a nás odprevadila do ďalšej triedy. Mala absolútnu dôveru, že sa deti budú správať zodpovedne a ak by aj došlo k nejakému konfliktu, tak si ho budú vedieť vyriešiť neagresívnym spôsobom. Počas veľkej prestávky, ktorú žiaci trávia na školskom dvore, fungujú dvaja žiaci ako mediátori, majú na sebe oblečené rozlišovacie vesty, aby ich bolo poznať. Ich úlohou je byť mediátormi konfliktov, pomáhajú spolužiakom riešiť konflikty mierovou cestou. Riaditeľka Baldini zdôraznila: „Týmto spôsobom sa deti učia investovať do svojej vlastnej komunity a svojho prostredia na hranie a učenie. V našej pokojnej škole vládne pozitívna pracovná klíma. Študenti sú aktívni, starostliví a podnikaví. Všetky deti majú v triede a škole svoju vlastnú úlohu.“ Okrem iných vecí, v škole kladú dôraz na rozvoj sociálnych zručnosti, aktívne občianstvo, prácu s hranicami či sexuálnu výchovu. Integrálnou súčasťou je štúdium Biblie a biblických príbehov. Žiaci sa učia v škole týmto pravidlám „pokojnej školy“: „Zabezpečujeme pokoj v škole, pomáhame si navzájom, aby sa všetci cítili bezpečne, dávame pozor na veci, seba a toho druhého, konflikty riešime spolu, rešpektujeme jeden druhého a samých seba.“

Špeciálna škola “Prisma”
Špeciálna škola „Prisma“ je škola, ktorá je určená pre žiakov, ktorí potrebujú podporu na úrovni 4 a 5 na holandskej päťstupňovej škále. Žiaci s úrovňou podpory 1-3 sú žiaci v bežných triedach – nie v špeciálnych školách, pričom je úlohou učiteľa, aby týmto žiakom bol schopný poskytnúť podporu. Napríklad žiaci s ADHD alebo s autizmom sú zaradení do úrovne 2 podpory. Zvyčajne v bežných triedach nemávajú asistentov učiteľa, skôr investujú financie do vzdelávania učiteľov a do vývoja učebných materiálov, ktoré by pomáhali žiakom na jednotlivých úrovniach podpory. Vyučovanie sa tak stáva viacej individualizované. V špeciálnej škole sú zaradení aj žiaci, ktorí výchovne zlyhali v bežnej škole a nie sú vzdelávateľní v bežnej triede. Niektorí takýto žiaci, pre ktorých sa škola stala traumou, sú dokonca vzdelávaní v domácom prostredí, ale iba po dobu maximálne dvoch rokov. Následne sú postupne integrovaní v triedach špeciálnej školy.

Výchova a vzdelávanie žiakov v špeciálnej škole je zameraná na praktické činnosti, jednak na samoobslužné činnosti, ale aj činnosti, ktoré by viedli v budúcnosti k ich profesionalizácii. Žiak na špeciálnej školy môže túto školu ukončiť s výučným diplomom, ak sa preukáže portfóliom svojich schopností a je schopný urobiť prezentáciu pred komisiou o svojich životných plánoch a cieľoch. Žiaci okrem praktických činností v škole robia aj praktickú stáž vo firmách. V škole „Prisma“ mali žiaci k dispozícii dielne na prácu so železom a drevom, dielňu na opravu bicyklov, kde spolupracovali s miestnou firmou, dielňu na triedenie výrobkov, dobre vybavenú kuchynku, kde sa učili variť, ale aj obsluhovať, a tiež domácu obývačku, kde sa mohli cvičiť v praktických veciach týkajúcich sa domácich prác ako je vysávanie, upratovanie či pranie. Počas našej návštevy napríklad žiaci kosili školský trávnik ručnými vretenovými kosačkami.

Stredná škola Ashram College Nieuwkoop
Reindert Brouwer, riaditeľ školy Ashram College Nieuwkoop nám predstavil program svojej strednej školy, ktorá má rozpracovaný systém podpory prostredníctvom učiteľov – mentorov. Mali sme možnosť rozprávať sa so žiakmi zo školského parlamentu, ktorí na škole oceňovali najmä priateľský a podporný prístup učiteľov, ktorí zároveň robili žiakom mentorov. Na jedného mentora pripadalo 15 žiakov, pričom mentor má na starosti nielen profesionálnu orientáciu, ale aj podporu žiakov vo vzťahových veciach, vzdelávacej oblasti a v oblasti duševného zdravia. Škola má 900 žiakov, ktorí sa vzdelávajú vo všetkých 3 hlavných vzdelávacích vetvách: preduniverzitnom, predobornom ako aj predučňovskom. Vedľa budovy, ktorú sme navštívili sa stavala nová budova školy pre cca 1200 žiakov. Rozpočet na novú školu je 26 mil EUR.

Stredná škola Leerpark
Škola Leerpark je školou predučňovského vzdelávania pre žiakov od trinástich rokov. Školská budova je úplne nová a skvele vybavená. Ako sme boli upozornení, nie je celkom bežné, že takto dobre bývajú školy vybavené. Žiaci počas prvých dvoch rokov predučňovského vzdelávania majú možnosť vyskúšať si rôzne zamerania (napr. práca v kuchyni, práca s elektrinou, práca v dielňach atď.) , v ďalších rokoch sa viacej špecializujú. Viac ako slová nám o škole povedia obrázky.

Jozef Sopoliga