Ako sa majú deti v ukrajinskej škole?

Od 7. novembra majú žiaci z Ukrajiny možnosť študovať v rodnom jazyku a v prispôsobenom vyučovacom systéme. O tom, ako vyučovanie prebieha a ako vyučovanie vlastne vyzerá nám porozprávala Mai Ondráčková. Mai v oblasti vzdelávania pracuje už 15 rokov a má absolvované školenia metodiky učenia anglického jazyka pre deti od 3 do 19 rokov. Ako native speaker vie metódy rýchlo aplikovať do slovenčiny.

Mai, ako prebiehajú hodiny slovenčiny v ukrajinskej škole?

Čo sa týka výučby slovenčiny, deti majú v UA škole 1 hodinu týždenne, učia sa základnú slovnú zásobu, aby sa vedeli dorozumieť, hodiny prebiehajú podľa doporučení vzdelávania cudzincov v hostiteľskej krajine. Deti sú povzbudzované, aby rozprávali celé vety a používali slovnú zásobu v rôznych situáciách. Používame hry, pesničky a tvorivé aktivity. Učia sa písať slovenské tlačené písmená a v pracovných listoch pracovať samostatne, prečítať a pochopiť jednoduché zadania.

Akým spôsobom sa žiaci učia slovenčinu mimo vyučovacích hodín?

Po slovensky s deťmi komunikujem aj cez prestávky. Na hodiny slovenčiny vždy nadväzuje aj program Slovenčina hrou, ktorá je každý pondelok od 14:00-16:00.
Deti si na nej precvičujú prebratú slovnú zásobu v KC (kultúrnom centre) pri výtvarných aktivitách. Je preto dôležité, aby deti do KC na hodiny chodili pravidelne.

Súčasťou výučby v ukrajinskej škole je aj angličtina. V čom sa výučba odlišuje od slovenskej školy?

Deti majú v UA škole aj 2 hodiny angličtiny týždenne. Ak hodiny vymeškajú alebo si chcú prebrané učivo zopakovať, žiaci majú k dispozícii nahrávky k materiálom, ktoré môžu počúvať denne v rámci hry alebo počas bežných činností. Používame materiály Helen Doron English, čo je overená metóda výučby angličtiny ako cudzieho jazyka. Hodiny sú zamerané na konverzáciu, slovnú zásobu a písanie je zamerané na samostatné vypracovanie zadaní. Deti sú tiež povzbudzované, aby rozprávali spontánne.

Viac správ z ukrajinskej školy prinesieme v ďalšom vydaní newslettera.

Ďakujeme Mai za rozhovor!