Mesto Martin ocenilo učiteľov

Primátor mesta Martin Ján Danko spolu so svojimi zástupcami Stanislavom Thomkom a Adamom Žilákom, odovzdali ocenenia 26 pedagógom z martinských materských a základných škôl. Tohtoročné oceňovanie sa konalo vo štvrtok 23. marca 2023 vo veľkej zasadačke Mestského úradu Martin.

Mesto Martin každoročne oceňuje pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógov z materských a základných škôl, ktorí rokmi tvrdej práce preukázali svoje kvality. Pedagógov na ocenenia každoročne navrhujú vedenia jednotlivých škôl a Komisia školstva, vzdelávania a mládeže pri Mestskom zastupiteľstve.

Veľmi nás teší, že medzi prítomnými učiteľmi bola aj naša kolegyňa Eva Uličná, ktorá v roku 1997 ukončila štúdium na UK v Bratislave v študijnom odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: matematika a chémia a neskôr v roku 2003 absolvovala kvalifikačné štúdium informatiky. V roku 2017 nastúpila na Evanjelickú spojenú školu v Martine, kde v súčasnosti pôsobí ako učiteľka informatiky a matematiky a tiež ako mentorka v Regionálnom centre podpory učiteľov v Martine.

Evka bola ocenená za aktívnu participáciu na tvorbe školského vzdelávacieho programu v časti informatika, vytváranie a manažovanie robotického centra v škole, vedenie a prípravu žiakov v informatických a robotických súťažiach, aktívnu účasť na tvorbe projektov a učebnice informatiky, rozvoj, vedenie a manažovanie Regionálneho centra podpory učiteľov v Martine. Evke srdečne gratulujeme a prajeme jej ešte veľa tvorivosti v ďalšom pedagogickom pôsobení.