Stretnutie triednych dôverníkov

Triedni dôverníci sú rodičia, ktorí zastupujú jednotlivé triedy ESŠ. Stretávajú sa pravidelne každé dva mesiace. Naposledy sa tak stalo dňa 30. marca 2023.

Rada triednych dôverníkov prerokovala financie združenia, stav príspevkov (členské), schválila účtovnú závierku za rok 2022. Najdôležitejším bodom bola príprava Medzinárodného dňa detí, ktorý v našej škole organizuje rodičovské združenie (ZRPŠ).

Tento rok sa MDD bude konať v rámci vyučovania, štvrtok 1.6., podobne ako minulý rok, kedy starší žiaci pripravili program pre mladšie ročníky. Budú aj hotdogy, možno palacinky, koláčiky od rodičov, a to celé na školskom dvore. Rodičia privítali zástupkyňu riaditeľa, pani Zuzku Račekovú, s ktorou prerokovali priebeh MDD. Zástupkyňa v mene všetkých pedagógov poďakovala za darček, čokoládu od rodičov na Deň učiteľov.

V júni sa konajú oslavy 20. výročia založenia Evanjelickej spojenej školy v Martine a 25. výročia založenia Biblickej školy v Martine. Bližšie o tejto výnimočnej akcii informovala pani Svetlana Schudichová, koordinátorka podujatia a triedny dôverník. Rodičia sa radi zapoja do príprav nielen finančne, ale aj prípadnou osobnou pomocou.

Podporu rodičov získal aj každoročný beh Míľa nádeje, ktorý sa bude konať dňa 26.4.2023 a finančná zbierka z neho bude odovzdaná partnerovi školy v rámci sociálneho projektu. Rodičia zabezpečia občerstvenie – ovocie a nápoje.

Novinkou je možnosť triedneho dôverníka komunikovať s rodičmi vo svojej triede cez edupage. V najbližších dňoch si túto technickú vymoženosť vyskúšajú :-). Technickú podporu poskytuje škola.

Nakoniec sa rodičia vrátili k téme rodičovský ples, ktorý sa naposledy konal v novembri 2019. Radi by obnovili toto milé stretnutie všetkých rodičov, bude sa konať pravdepodobne budúci rok, v plesovom čase a v školskej jedálni. Diskusia otvorená.

Najbližšie stretnutie Rady triednych dôverníkov je naplánovaná na 25.5.2023 (štvrtok).

Text pripravila Lucia Benčatová R.