ERASMUS + vzdelávanie mentoriek RCPU

Praha – mentorky RCPU (Regionálne centrum podpory učiteľov)
(Janka Kamenská Halečková, Janka Majherová, Lenka Mihalicová, Miriam Nemlahová, Denisa Papíková)

Praha bola cieľom študijného pobytu v rámci programu Erasmus + pre päť mentoriek z Regionálneho centra podpory učiteľov (RCPU pre okresy Martin a Turčianske Teplice). Počas štyroch dní na začiatku októbra sme mali možnosť oboznámiť sa s prostredím a vzdelávacím procesom na inšpiratívnej Základnej škole v Kunraticiach (Praha 4). Cieľom bolo

  • oboznámiť sa so spôsobom plánovania/realizácie/reflexie rôznych foriem pomoci pedagogickým zamestnancom (so zameraním sa na podporu nových a začínajúcich zamestnancov),
  • oboznámiť sa so spôsobom práce interných pedagogických lídrov a
  • oboznámiť sa s prácou podporného tímu.

Študijný pobyt bol bohatý na teoretické informácie prepojené s praktickými ukážkami, vysvetlenie kontextu vyučovacích hodín, hľadanie prepojení práce medzi českým a slovenským školským systémom (inovácie, kurikulum). Z tohto hľadiska kunratická škola odporúča zamerať sa na klímu školy (komunikácia – bezpečné prostredie – vzájomná podpora), hľadať možnosti, ako aplikovať párové vyučovanie aj v podmienkach slovenského školstva, propagovať spoločné učiace sa skupiny (DRK) či naďalej podporovať školenia na kritické myslenie ako základný článok profesijného rozvoja.

Práve v možnosti absolvovať interné vzdelávania podľa vlastného výberu – bez legislatívnej povinnosti – s finančným ohodnotením lektora (pedagóga ZŠ Kunratice) nad rámec svojho pracovného úväzku tkvie jedno z tajomstiev úspechu modelu školy; ďalej je to v spôsobilosti školy vytvárať akreditované vzdelávacie programy či schopnosti vedenia školy zabezpečiť finančné prostriedky na rozvoj školy a svojich zamestnancov. Z hľadiska cieľov RCPU bolo pre nás zaujímavé odporúčanie, aby sa stal mentoring súčasťou kultúry školy či cielená podpora vybraných mentee a ich vedenie k líderstvu.

Zamestnanci majú silnú podporu aj strany školského podporného pracoviska. Mentorky sa zamerali na oboznámenie sa s organizačnou, personálnou štruktúrou a náplňou práce ŠPP, oboznámenie sa s Plánom pedagogickej podpory. Spolu s podporným tímom rozobrali prepojenie práce školského psychológa s CPP, oboznámili sa s činnosťou Školského intervenčného tímu a ich Krízovým plánom či spoluprácu ŠPP so zamestnancami školy. Oboznámili sa s využívaním diagnostických nástrojov, formami a metódami práce ŠPP. Do slovenskej praxe odporúčajú zaradiť rozvíjajúci program pre deti v MŠ a screening školskej spôsobilosti, odporúčanie, aby bol súčasťou ŠPT aj školní metodik prevence. Výrazne pozitívne hodnotili tzv. Triedny manažment – vzdelávanie triednych učiteľov, čím prenesú zodpovednosť a kompetencie na učiteľov a odbremenia prácu ŠPP.
Prirodzenou súčasťou študijného pobytu boli stretnutia s učiteľmi a lídrami školy, spätná väzba k navštíveným hodinám, diskusia k: párovej výučbe, vzájomnej internej podpore medzi zamestnancami školy či individuálne konzultácie s vybranými učiteľmi v hniezdach.

Zároveň prebehla diskusia a oboznámenie sa s programom Ředitel naživo (komunity vzájomného učenia, otvorené hodiny, bádateľský cyklus profesionálneho učenia, ako podporovať spoločné učenie pedagógov v škole a medzi školami, príklady z českej praxe) či oboznámenie sa s programom Pomáhame školám k úspechu (aj autoevaluácia školy v rámci programu Pomáhame školám k úspechu – Kam dál s hnízdy či společné profesní učení).

Pobyt na ZŠ Kunratice bol pre mentorky veľmi podnetný.
Pre všetkých kolegov zo školy pripravujú mentorky prednášku s diskusiou, aby ešte viac zazdieľali príklady dobrej praxe.

Ďakujeme vedeniu školy a ostatným kolegom za čas, ktorý nám ochotne venovali. Tešíme sa na ich návštevu na Evanjelickej spojenej škole v Martine.