Sociálno – komunikačný tréning na 2. stupni ZŠ

Sociálno – komunikačný tréning je aktivita, ktorú realizujeme na škole už tretí rok. Je určený pre žiakov 6. – 9. ročníka. Tréningy sa realizujú mimo priestorov školy v trvaní 3 dní. V tomto školskom roku sme realizovali 4 tréningy. Náplň sociálno – komunikačného tréningu je kombináciou diskusií, prednášok a zážitkového učenia.Žiaci majú možnosť spoznať sa lepšie v triednom kolektíve v inom ako v školskom prostredí. Program je tvorený diskusiou so psychológmi, lekármi, príslušníkmi polície a duchovnými správcami školy, ako aj aktivitami v prírode.

V 6. ročníku najväčší dôraz kladieme na sebapoznanie, vzťahy medzi spolužiakmi a prevenciu šikany. V 7. ročníku je tréning zameraný na komunikáciu, ovplyvniteľnosť, nástrahy autorít a ovplyvňujúcich vzorov, lásku medzi blížnymi a environmentálnu výchovu. Témy v 8. ročníku sú zamerané na profesijnú orientáciu žiakov, riziká, spojené so sociálnymi sieťami a kiberšikanu, výchovu k rodičovstvu a partnerským vzťahom. Žiaci v 9. ročníku sa venujú témam profesionálnej orientácie, tolerancie a odolnosti voči závislostiam, šikanovaniu, prevencii pred sociálno – patologickými javmi, cestovania za prácou, obchodu s ľuďmi, a trestno-právnej zodpovednosti.

Nemenej dôležité sú aktivity s triednymi učiteľmi utužujúce vzťahy v kolektíve, športy a aktivity v prírode. Tréningy sú zaradené na začiatok školského roku, aby v triedach a v ročníkoch bola po celý krok pozitívna, spolupracujúca a rešpektujúca klíma.

Vložiť komentár