Ako prebieha prijímanie žiakov na našu školu a rozdeľovanie žiakov do tried?

Hoci by sme radi prijali do našej školy všetkých uchádzačov, pri prijímaní žiakov do našej školy sme značne limitovaní počtom tried a budov, ktoré máme k dispozícii a v prípade gymnázia aj počtom miest, ktoré nám určuje Žilinský samosprávny kraj. Práve pre obmedzené priestorové podmienky, niektoré roky otvárame 2 triedy v prvom ročníku a niekedy 3 triedy.
Pri prijímaní žiakov na jednotlivé stupne vzdelávania sa snažíme zachovať kritériá objektívnosti, spravodlivosti a rovnakého prístupu.

 

Kritéria prijatia do materskej školy

Prijímanie do EMŠ bolo vykonané na základe žiadosti zákonného zástupcu. Pri prijímaní rozhoduje vek dieťaťa. V prípade vysokého záujmu sú uprednostňované deti z evanjelických rodín, súrodenci detí z ESŠ a deti zamestnancov ESŠ. Pri výbere detí sa tiež zohľadňuje vek dieťaťa vo vzťahu k počtu voľných miest v jednotlivých vekových kategóriách (triedach).
 Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma:
 • spravidla dieťa od troch do šiestich rokov veku,
 • dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa, ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky,
 • dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
 Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:
 • ktoré dovŕšilo piaty rok veku,
 • s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.
Výnimočne možno do materskej školy prijať aj dieťa od dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky (predovšetkým kapacitné podmienky).
Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.
V nadväznosti na skutočnosť, že dieťa od dvoch rokov veku možno prijať len výnimočne, riaditeľ materskej školy nesmie pri prijímaní uprednostniť deti mladšie ako tri roky (stále ide o deti od dvoch rokov) pred prijatím starších detí. Deti mladšie ako tri roky (teda deti od dvoch rokov veku) možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti rodičov/zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako aj detí vo veku od troch rokov.

 

Organizácia  a kritéria prijímacieho konania – zápis do 1. ročníka ZŠ

V Evanjelickej základnej škole sme v školskom roku 2020/2021 otvorili dve triedy 1.ročníka ZŠ so 40 žiakmi. Prijímanie sa uskutočňovalo na základe žiadosti zákonného zástupcu. Prijímanie žiakov do 1. ročníka sa uskutočnilo na základe zápisu do školy, ktorý bol pre tento školský rok realizovaný dištančne.
Priebeh zápisu a podmienky prijatia
 • Zákonný zástupca poskytol škole vyplnené zverejnené dokumenty.
 • Pri prijímaní rozhodovala úroveň školskej zrelosti.
 • Dieťa získalo body za:
  • Poskytnuté vyplnené pracovné listy a dokumenty  – 59 bodov
  • Ďalej mohlo získať body:
   • Za absolvovanie predškolského vzdelávania v Evanjelickej materskej škole v Martine – 2 body
   • Za súrodenca, ktorý navštevuje Evanjelickú spojenú školu v Martine – 2 body
Dieťa bolo prijaté na základe umiestnenia podľa počtu získaných bodov.
Deti boli po absolvovaní zápisu zoradené do zoznamu podľa získaných bodov od najvyššieho počtu bodov po najnižší počet získaných bodov.

 

Kritéria prijatia na gymnázium

Za posledné dva roky sme do gymnázia prijímali 48 žiakov. Podmienkou prijatia každého uchádzača je úspešné vykonanie prijímacích testov.
V prípade úspešného vykonania prijímacej skúšky sa do celkového počtu získaných bodov zarátava počet získaných bodov z prijímacej skúšky a
 • počet bodov získaných splnením podmienok stanovených zriaďovateľom k prijatiu na štúdium,
 • body za dve najvyššie dosiahnuté umiestnenia za posledné dva školské roky a aktuálny školský rok v nasledujúcich predmetových olympiádach: matematická, fyzikálna, chemická, biologická, geografická, dejepisná, technická, olympiáda v informatike, zo slovenského jazyka, cudzích jazykov, biblická a pytagoriáda,
 • body za predchádzajúce štúdium v priebehu posledných štyroch rokov na evanjelickej škole v dĺžke minimálne jeden školský rok za priemerný prospech za dve posledné klasifikačné obdobia
Ďalších 8  bodov, ak žiak predloží potvrdenie o konfirmácii a
 • body za výchovno-vzdelávacie výsledky zo základnej školy.
Uchádzači o prijatie sú po vykonaní prijímacej skúšky zoradení do zoznamu podľa získaných bodov od najvyššieho počtu bodov po najnižší počet získaných bodov.
Uchádzač o štúdium môže získať maximálne 180 bodov

 

Rozdelenie žiakov 1. ročníka gymnázia do tried

Žiakov do jednotlivých tried a skupín rozdeľujeme na základe vstupných testov z anglického jazyka tak, aby v každej skupine boli žiaci rôznej úrovne a tiež približne rovnaký počet chlapcov a dievčat. Cieľom je pomiešať skupiny tak, aby si navzájom pomáhali a spolupracovali, získali nových priateľov a boli spolupracujúcimi.

Ako rozhodujeme o rozmiestnení tried do jednotlivých budov?

Každoročne sa stretávame s otázkami aj kritikou rozmiestnenia tried. Dovoľte nám urobiť zdôvodnenie našich krokov.

Prv než dopodrobna zdôvodníme rozmiestnenie tried, skúsme porozmýšľať o škole v paralele s rodinou.

Keď sa do rodiny narodí prvé dieťa, nepotrebuje toho veľa, trochu vlastného životného priestoru, starostlivosť a pozornosť rodičov. Neskôr potrebuje vlastnú izbu a pracovný stôl. Keď sa narodí druhé, prípadne ďalšie dieťa, veci sa začnú viac komplikovať, ak sú deti rovnakého pohlavia a približne rovnakého veku, ich potreby sú približne rovnaké. S pubertou prichádzajú ďalšie nároky na súkromie. Toto všetko musí rodič nejakým spôsobom reflektovať a v čo najväčšej miere pristupovať ku všetkým deťom rovnako objektívne a spravodlivo, zohľadňujúc aj iné veci, napr. rozpočet rodiny.

Podobne sa snažíme fungovať aj v našej škole. V maximálnej miere pristupovať a zohľadňovať potreby všetkých detí a zároveň pracovať aj efektívne. Ak však v rodine chýba elementárna dôvera medzi rodičmi a deťmi, akékoľvek rozhodnutie rodičov je veľmi jednoducho spochybniteľné. Rovnako ako aj naše argumenty, ktoré uvádzame nižšie.

Každoročne sa prispôsobujeme aktuálnej situácii týkajúcej sa prijatých žiakov do prvého ročníka, počtu tried v jednotlivých ročníkoch, starostlivosti o žiakov so špeciálnymi potrebami a nutnosti asistentov v tých triedach, či počtu delených hodín, ktorých je neúrekom. Niekedy otvárame tri triedy v prvom ročníku základnej školy, inokedy len dve a to do značnej miery rovnako ovplyvňuje umiestnenie tried. Na konci každého školského roka zohľadňujeme aj podnety zo strany učiteľov, žiakov a tiež Vás – rodičov, tie vyhodnocujeme a robíme úpravy pre nasledujúci rok. Napríklad, ak sa ukáže, že umiestnenie maturantov do budovy Biblickej školy je výborné riešenie – zachováme ho, ak nie, urobíme zmenu.

V prvom rade neexistuje a zrejme ani nebude v budúcnosti existovať pravidlo, kde a v ktorej budove môžu byť jednotlivé triedy umiestnené. Rovnako ani neexistuje akási “nárokovateľnosť” na umiestnenie triedy v určitej budove. Pre ilustráciu uvádzame, ktoré triedy boli umiestnené v jednotlivých budovách v predchádzajúcich rokoch. V tabuľke vidno, ako škola rástla a pribúdali triedy a ročníky a ako sa tomu prispôsobovalo aj umiestnenie tried v jednotlivých budovách:

* Prvé číslo hovorí o počte kmeňových tried a druhé číslo hovorí o počte iných tried, napr. tried na delené hodiny ANJ, INF, učebne ŠKD alebo odborné učebne.

 • V roku 2015 sme spustili triedy v novej budove gymnázia.
 • Od októbra 2015 sme už neboli v základnej škole na ul. Východná.
 • Od roku 2016 slúži pavilón A iba materskej škole.

 

Budova Živeny

Tohtoročných tretiakov (2 triedy) sme umiestnili v pavilóne B preto, lebo sme chceli, aby triedy 3. ročníka mohli byť v jednej budove, keďže minulý rok bola jedna trieda v Živene a ďalšia v pavilóne B a chceme, aby všetky triedy mohli užšie spolupracovať, napríklad aj tým, že sme vytvorili jedno oddelenie ŠKD. Bolo potrebné, aby triedy boli pri sebe aj kvôli deleniu žiakov na skupiny (ANJ, INF). Zároveň je potrebné naďalej zabezpečiť individuálne podmienky pre žiakov so špeciálno-výchovno vzdelávacími potrebami (ŠVVP), o.i. napríklad extra miestnosť, ktorú máme práve v pavilóne B.

Brali sme do úvahy aj to, že je potrebné zabezpečiť triedu s kapacitou 23 žiakov v 3.A a takúto miestnosť máme práve v pavilóne B. Zatiaľ čo v Živene sú triedy s kapacitou do 20 miest a ako deti rastú, potrebujú viac životného priestoru, je zložitejšie pohybovať s lavicami a umiestňovať ich do rôznych formácií.

K tretiakom sme pridali 2 triedy žiakov 1. ročníka, a tým naplnili celú kapacitu budovy a pavilónu B. Prváci sú blízko jedálne, a preto presuny na obedy sú pre prváčikov jednoduchšie, rýchlejšie aj bezpečnejšie. Toto je dosť častá požiadavka rodičov, hoci naše dlhoročné skúsenosti hovoria, že prváčikovia dokážu výborne zvládnuť presuny aj zo Živeny a v budúcnosti nevylučujeme umiestnenie prvákov do Živeny.

Do historického gymnázia (HG) sme umiestnili 3 triedy (po 20 žiakov) štvrtého ročníka, lebo sú veľkosťou vhodnejšie a je tam väčší počet žiakov so ŠVVP, s čím súvisí aj zabezpečenie napr. asistentov, presunov asistentov medzi hodinami a najmä, v budove sídlia naše špeciálne pedagogičky, ktoré majú v tomto prípade aj lepšie podmienky (logistika, intenzita) na potrebnú intervenciu a zabezpečenie individuálnych potrieb pre týchto žiakov.

A nakoniec sme umiestnili 3 triedy druhákov do budovy Živeny preto, lebo sa lepšie zmestia práve do tried Živeny a zároveň sú ako ročník všetky triedy v jednej budove. Pre nízky počet žiakov sme mohli racionalizovať aj počet oddelení ŠKD – došlo k ich spojeniu. V tomto ročníku je aj nízky počet žiakov so ŠVVP. Rovnako nie je potrebné deliť žiakov na skupiny v prípade ANJ a informatiky.
Zo strany rodičov sa často ozývajú výhrady, prečo práve ich trieda je umiestnená v budove Živeny. Je treba povedať, že priestory v plnej miere spĺňajú všetky podmienky na to, aby sme tam mohli ako škola fungovať, vrátane toho, že žiaci majú možnosť využívať záhradu, ktoré je s budovou spojená.

Všetky presuny tried znamenajú aj presuny celých kabinetov, učiteľov s ich zázemím a pomôckami, nie je to jednoduché ani pre samotných učiteľov.

Alternatívne možnosti, ktoré sme zvažovali boli:

Mali sme aj iné možnosti ako umiestniť triedy. Uvažovali sme o týchto možnostiach: Prvá alternatíva spočívala v tom, že spojíme žiakov druhého ročníka do dvoch tried – čomu sa v budúcnosti nevyhneme a ostali by v pavilóne B aj s 1. ročníkom a zároveň by sme umiestnili celý 3. ročník do Živeny a 4. ročník do historického gymnázia (HG) rovnako ako dnes. Alebo druhá alternatíva by bola v tom, že 4. ročník by išiel do Živeny a 3. ročníky do HG. Všetko za predpokladu spojenia triedy v 2. ročníku. Ak by sme však pristúpili k týmto variantom, ostatné podmienky potrebné na zabezpečenie výchovno – vzdelávacieho procesu – organizácia, personálne – asistenti, presuny pedagógov, práca so ŠVVP žiakmi by boli oveľa náročnejšie.

 

Budova Zborového domu

6. ročník sme umiestnili do budovy Zborového domu preto, lebo na pedagogickej rade bol predložený návrh zo strany učiteľov 2.stupňa, že by bolo vhodnejšie, keby sa 5.ročník nachádzal v priestoroch, kde je jednoduchšie zabezpečiť dozor a teda aj bezpečnosť detí, ktoré musia zvládnuť prechod z 1.stupňa na 2. stupeň, s čím je spojených veľa nových vecí, situácií, ktoré sa musia naučiť zvládať. Triedny učiteľ už nie je s nimi v triede každú prestávku, ako je to na 1.stupni. V tejto súvislosti si je treba uvedomiť, že učitelia 2.stupňa, a teda aj triedni učitelia sa dosť intenzívne presúvajú počas prestávok medzi budovami. Ak tento variant nebude funkčný a neprinesie očakávané zlepšenie, budúci rok ho môžeme zmeniť. Ak sa osvedčí, ponecháme ho.

Alternatívne návrhy k umiestneniu 6. ročníka do Zborového domu boli nasledovné:

 1. Umiestniť 2 triedy 6. ročníka do Biblickej školy a 1 triedu v novej budove gymnázia alebo do HG, pričom alternatíva, že bude 7. ročník v Zborovom dome neprichádza do úvahy, lebo tam by sa siedmaci nezmestili. Podobne ako v prípade 1. stupňa, aj pri rozmiestňovaní na 2. stupni sme museli brať do úvahy potreby žiakov so ŠVVP (napr. presuny učiteľov a žiakov, rozvrhy a delenie tried na cudzie jazyky a výberové predmety, rozmery tried, vzrast žiakov a iné).
 2. Tiež sa zvažovali ďalšie alternatívy, napr. 9. a 8. ročník v Zborovom dome alebo spojenie 5. ročníka do 2 tried, k čomu dôjde budúci školský rok, alebo spojenie 6. ročníka do 2 tried.

 

Budova Biblickej školy

5. ročník gymnázia sme umiestnili do budovy Biblickej školy preto, lebo kvôli počtu tried sme nútení využívať aj tieto priestory. Navyše žiaci 5. ročníka gymnázia sú už dospelé osoby, presuny medzi budovami aj vzhľadom na ich rozvrh zvládajú samostatne a je jednoduchšie urobiť pri nich dozor. Ak sa tento variant osvedčí, zachováme ho, ak nie, urobíme zmenu.

d. Ako to bude nasledujúci rok?
Ak nepostavíme ďalšie triedy v novej budove, tak sa situácia výrazne nezmení. Budeme naďalej zvažovať rovnaké argumenty a potreby všetkých detí rovnako, ako uvádzame vyššie. Nie každému vyhovieme podľa jeho pôvodných predstáv, ale pracujeme iba s tými priestorovými možnosťami, ktoré máme k dispozícii. Dobudovanie a rekonštrukcia novej budovy gymnázia nám vyrieši čiastočne situáciu s telocvičňou a zároveň zvýši kapacitu tried tak, že budeme môcť presunúť ďalšie triedy do tejto budovy, napr. všetky triedy, ktoré by inak boli umiestnené v Živene. V novej budove je ešte potenciál minimálne na ďalších 8 tried. Na dobudovanie tejto kapacity sa zdá byť realistický horizont piatich rokov.

Príhovor riaditeľa k začiatku školského roka

Milí rodičia, kolegovia, kolegyne, žiaci, ale hlavne milí prváci,

chcem osloviť najprv Vás – milí prváci, lebo viem a verím, že tento Váš prvý deň v škole je pre Vás jedinečný – teda iný ako všetky dni predtým a v budúcnosti už neopakovateľný.

Nastupujete do novej školy, k novým učiteľom, k novým spolužiakom, z ktorých verím, že sa stanú Vaši dobrí kamaráti a priatelia. Tento deň je výnimočný aj okolnosťami, za ktorých sa stretávame: stretávame sa v tejto aule a nie v kostole, sú tu iba prváci, zatiaľ čo ostatní žiaci, ako aj kolegovia sú v triedach a sledujú streamovaný prenos, sedíme tu v rúškach a medzi nami sú rozostupy, nie ako po minulé roky, keď sme začínali školský rok všetci v kostole. Sú to dôležité opatrenia, aby sme predchádzali chorobe, no zároveň tieto opatrenia vytvárajú príležitosť a šancu byť spolu fyzicky – tu a teraz, napriek možnému ohrozeniu z vírusu, spolu v triedach a spolu v našej spoločnej škole. A preto je to pre nás o to viac vzácne, o to viac jedinečné, lebo cez osobnú prítomnosť v škole sa môžeme učiť jeden od druhého, môžeme priamo komunikovať, môžeme sa učiť žiť spolu. Verím, že si všetci budeme túto osobnú prítomnosť v škole vážiť a budeme sa správať zodpovedne v dodržiavaní hygienických opatrení.

Pre ostatných žiakov je to rovnako jedinečný deň, lebo väčšina z nich nastupuje do školy po viac ako šiestich mesiacoch, kedy sa vzdelávali dištančne alebo boli na prázdninách. Mnohí ste znovu podrástli, zmenili sa, viac ste dospeli. Aj škola sa za ten čas trochu zmenila. Čas, kým ste tu neboli, sme využili na vybudovanie vonkajšieho multifunkčného ihriska, vonkajšej posilňovne, vybudovanie nových preliezok a doskočiska. Doplnili sme školu novými počítačmi a vybudovali sme nové robotické centrum, ktoré si zamilujete a budete v ňom môcť tvorivo realizovať svoje šialené nápady o tom, čo všetko by mohol robot pre Vás urobiť. Začali sme tiež budovať novú vonkajšiu učebňu, ktorú verím, že aj s pomocou rodičov a rodičovského združenia sprevádzkujeme v najbližších týždňoch.

Som rád, že sa budeme môcť v tomto školskom roku znovu všetci vidieť a stretávať tvárou v tvár, nie iba cez obrazovky. Verím, že si budeme natoľko vzácni, že budeme spolu budovať pozitívne a podporujúce vzťahy. Zároveň spolu budeme môcť, či už prezenčne alebo dištančne budovať spoločenstvo učiacich sa, kde myslenie a hlboké pochopenie je jadrom celého vzdelávania, kde pozitívne vzťahy a vzájomná podpora sú základom spoločného fungovania a kde poznávanie Boha a objavovanie jeho posolstva v Biblii je pre nás obrovským a vzácnym dobrodružstvom a inšpiráciou k zodpovednému konaniu.

Prajeme si, aby nielen tento deň, ale aby sme aj všetky nasledujúce dni vnímali ako jedinečné a neopakovateľné. Vážme si každý deň strávený spolu – lebo po jarnej skúsenosti s prerušením prezenčného vzdelávania v školách vieme, že to nie je vôbec samozrejmosť. Ako hovorí biblický autor Žalmu 133: „Hľa, aké dobré, aké milé je to, keď bratia spolu bývajú!“ V tomto zmysle chápeme aj nevyhnutné hygienické opatrenia ako napr. nosenie rúšok, nie ako ohrozenie, ale ako príležitosť byť spolu – napriek vírusu. Využime každý deň na maximum spoločným učením sa, spoločným premýšľaním, vzájomnou pomocou a modlitbou jeden za druhého. Prajem Vám veľa jedinečných a vzácnych dní v tomto novom školskom roku.

Jozef Sopoliga
riaditeľ

Úryvky z príhovorov duchovných správkyň na začiatku školského roka 2020/2021

Vyučím ťa a ukážem ti cestu, po ktorej máš kráčať (Žalm 32:8)

Škola, aj tá naša, je také zvláštne miesto určené k tomu, aby sme v ňom získavali múdrosť. Napr. dom je určený na bývanie, plaváreň na plávanie, futbalové ihrisko na hranie futbalu atď… Tak v škole sa učíme, experimentujeme, nachádzame odpovede na rôzne otázky, rozvíjame rôzne oblasti svojho života, aby sa z nás raz o niekoľko rokov stali ľudia, ktorí budú múdri, zodpovední, schopní postarať sa o seba aj o druhých.

No, ale niekedy ani takáto múdrosť získaná v škole nestačí. Pretože život nám prináša rôzne situácie, na ktoré nás možno ani v škole nedokážu pripraviť. Napr. budeme musieť zvládnuť nejakú krízu – ako aj teraz máme koronakrízu – alebo sa budeme musieť vysporiadať s nejakou prírodnou katastrofou, požiarom či záplavami, nedostatkom úrody, nedostatkom peňazí…

A vtedy budeme potrebovať múdrosť, ktorá nám ukáže, ako sa aj v nešťastiach či trápeniach zachovať statočne, ako sa nevzdávať, ako veriť, ako mať nádej, ako sa udržať na tej správnej ceste, ktorá nás dovedie až do cieľa. Vlastne to, čo všetci tak úpenlivo hľadáme, je Boh a jeho múdrosť.

A Božia múdrosť je naozaj dokonalá. To, ako stvoril tento svet, ako každé zviera či rastlina v ňom majú svoje miesto, ako fungujú a ako sa v mnohých prípadoch môžeme od nich aj niečo naučiť.

Tak napr. vedci raz urobili takýto pokus. Na dno úzkeho pohára položili predmet, ktorý malo dieťa vybrať. Lenže dieťa nedokázalo do pohára vložiť ruku, pohár sa nedal prevrátiť a dieťa si s tým nedokázalo poradiť.

Potom dali rovnakú úlohu vrane. Ani zobák vrany – podobne ako ruka dieťaťa sa do pohára nezmestil. Vrana chvíľu okolo pohára poskakovala a potom odletela. O chvíľku priletela a v zobáku mala vodu. Vyliala ju do pohára – a znovu a znovu. Potom začala v zobáku nosiť kamene. Tie dvíhali hladinu vody rýchlejšie. Voda stúpala, až vrana nakoniec z pohára vytiahla predmet a tak splnila zadanú úlohu. A preto dnes vieme, že vrana je inteligentnejšia ako sedemročné dieťa, ktoré túto úlohu splniť nedokázalo.

V dnešnom žalme sme čítali – že Boh nás chce vyučovať a ukazovať nám cestu. Stvoril vesmír, svet, prírodu, nás – vie toho oveľa viac ako my a záleží mu na nás. Záleží mu na tom, aby sme aj my boli múdri, aby sme sa v živote nestratili.

A tak – aj tento školský rok – budeme spoločne kráčať po ceste života. Ale nebudeme sami. Nechceme byť sami. Chceme po tejto ceste kráčať s Bohom.

Chceme sa učiť od Toho Najlepšieho. Nech všetko, čo nás tento školský rok čaká, zvládneme na jednotku.

Mgr. Natália Kacianová, PhD.
Duchovná správkyňa Biblickej školy


Každý sa v živote stretne so situáciou, keď hľadá správne dvere, cestu, chodník, smer.

Hľadáme smer, ktorým sa vydať a rozhodujeme sa, kam sa ďalej posunúť. Lenže aký je ten správny smer? Koho sa v tejto veci máme pýtať na cestu? Odpovedí sa vo svete núka mnoho: svetové náboženstvá, filozofické smery, rôzne kulty a sekty, všetci majú jasné návody na to, ako prísť k spáse či nejakej inej forme večnej spokojnosti.

Raz som sa nechala osloviť na pozeranie videa, ktoré malo názov: Ako urobiť z čiernych banánov opäť čerstvé. Úžasná a lákavá ponuka. Chlapík ukázal, ako vezmete čierny banán, vložíte ho do plastového vrecka, zasypete ryžou, vrecko poriadne uzatvoríte a na 2 hodiny vložíte do chladničky. Po dvoch hodinách ho vyberiete a fénom na vlasy, na ktorom nastavíte studený vzduch, vysušíte. Potom ešte necháte ležať 30 minút pri izbovej teplote. Po všetkých týchto ceremóniách chlapík nakoniec banán z vrecka vybral a …nič. Schuti sa zasmial, že sa určite našli takí, čo pozerali až dokonca, ale že zhnitý banán ostane stále iba zhnitým banánom.

Prečo to tu spomínam? Pretože s hľadaním cesty do neba postupujú mnohí rovnako. Chcú návod, ktorý krok po kroku jasne vysvetľuje, čo môžu pre svoju záchranu urobiť. Ale my vieme, že aj keď urobia miliónkrát viac ako v obnove banánov, nič im to neprospeje a hriešny človek zostane len hriešnym človekom. Takým, čo si zasluhuje večnú smrť. A predsa mnohí skúšajú a stále hľadajú možnosti, ako sa z tejto nepríjemnej situácie „zachrániť.“

Pritom návod, ktorý nám ponúka Ježiš, je taký jednoduchý: Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi ak len nie skrze mňa (Ján 14:6). Možno práve preto to neznie pre ľudí lákavo. Ide o to, že my nemôžeme urobiť so svojou hriešnosťou nič. Jediný, kto nás jej zbaví je Boh a to cez Ježiša Krista, ktorý za nás umrel. Môžeme mať rozdielne názory na stravu, šport, bývanie, módu, umenie a pod. Tam máme široké možnosti a je to super, že každý volí podľa seba. Lenže v pohľade na cestu do života, do toho večného, je to úzka, priam jediná možnosť. Viera v Ježiša Krista.

ThDr. Jana Bosáková, PhD.
Duchovná správkyňa ESŠ Martin

 

Modlitba:

Trojjediný Bože,

ďakujeme ti za dnešný deň. Ďakujeme ti za to, že sme zdraví a môžeme sa opäť stretnúť so svojimi kamarátmi a učiteľmi.

Ďakujeme ti za to, že sa v našej škole môžeme učiť aj o Tebe a od Teba. Ty si ten najmúdrejší učiteľ, ktorý nás učí, ako máme dobre a šťastne žiť.

Ďakujeme ti za to, že nás na našich cestách vedieš a sprevádzaš – že ti záleží na každom jednom z nás.

Prosíme ťa o tento školský rok, ktorý je pred nami. Nevieme, čo nás v ňom čaká a netušíme, ako to všetko zvládneme. Prosíme o tvoju pomoc a požehnanie. Prosíme o nádej, aby sme nikdy neprestali veriť, že sme v Tvojich rukách.

Amen.